За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4391/05.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4391/05.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Проект на ПУП-ПЗ и ИПР на УПИ XVI-214 (от предходни УПИ - I, II, III), кв. 12 по плана на с. Пет Кладенци, общ. Бяла”

Писмо до възложителя с изх. № 4389/05.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4389/05.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на новообразуван имот 300.20 по плана на новообразуваните имоти, местност Калето, гр. Мартен, общ. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 4388/05.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4388/05.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект на ПУП-ПЗ и ИПР на УПИ III-204, кв. 18 по плана на гр. Мартен, общ. Русе”

Изходящ № АО 6000/07.12.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради – краварници с цел изграждането на птицеферма за отглеждане на пилета-бройлери с капацитет 39 900 места за птици” с местоположение: имоти с № №212009, 212010 в землището на село Балкански, община Разград

Изходящ № АО5999/07.12.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради – краварници с цел изграждането на птицеферма за отглеждане на пилета-бройлери с капацитет 39 900 места за птици” с местоположение: имоти с № №212007, 212008 в землището на село Балкански, община Разград

Решение № РУ-14-ОС/2016 г.

Решение № РУ-14-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения – кайсии”, с местоположение поземлен имот № 024005 в землището на с. Чернолик, община Дулово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  •  BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013г.);
  • BG0000168 „Лудогориеза опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-102-ПР/2016 г.

Решение № РУ-102-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на три корабни места”, с местоположение ПИ с идентификатори 63427.2.5734 и 63427.2.5687 по КК и КР на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.12.2016 г.

Решение № РУ-13-ОС/2016 г.

Решение № РУ-13-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на лавандулови насаждения”, с местоположение поземлен имот № 015043 в землището на село Водно, община Дулово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  •  BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ 4-8/2016 г.

Решение № РУ 4-8/2016 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет 166 400 броя места за птици”, с местоположение имот с идентификатор 35897.78.30 по КК и КР на с. Каменово, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.12.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия