За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2658/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2658/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин” с местоположение имот с идентификатор 81966.22.28 в землището на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2657/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2657/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница - канализационна помпена станция” с местоположение кв. 36, 37, 38, 39, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94 и УПИ VI, кв. 39 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2655/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2655/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на капацитета на съществуващ животновъден обект - овцеферма” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00415.503.1456 по КК и КР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2654/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2654/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета и модернизация на земеделско стопанство” с местоположение УПИ XIX-352, кв. 17 по плана на с. Вокил, имоти с номера 028062, 040010, 039012 и 100400 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2652/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2652/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насъждения - кайсии и отглеждане на съществуващи пчелни семейства” с местоположение имот с номер 024041 в землището на с.Стефан Караджа и УПИ VII-103, кв. 14 по плана на с. Осен, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2651/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2651/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин и закупуване на пчеларски инвентар” с местоположение имот с номер 000395 в землището на с. Старо село, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2650/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2650/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин и закупуване на пчеларски инвентар” с местоположение УПИ XIX-534, кв. 19 по плана на с. Сребърна, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2649/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2649/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „План за увеличаване капацитета на съществуващ пчелин и закупуване на пчеларски инвентар” с местоположение имот с номер 000114 в землището на с. Савин, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2648/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2648/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „План за увеличаване капацитета на съществуващ пчелин” с местоположение имот с номер 000115 в землището на с. Савин, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2647/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2647/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „План за увеличаване капацитета на съществуващ пчелин и закупуване на пчеларски инвентар” с местоположение УПИ VIII-332, кв. 50 по плана на с. Искра, общ. Ситово

Галерия