За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 257/06.02.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 257/06.02.2017 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж за един автомобил” с местоположение УПИ XII-189, кв. 25 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 256/06.02.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 256/06.02.2017 г., относно ИП/ПП за „Подробен-устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.614.2173 по КК и КР на гр. Разград” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.614.2173 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Решение № РУ-5-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2017 г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Тутракан-Сливо поле“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.02.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 253/03.02.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 253/03.02.2017 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 61710.504.3553.2 по КК и КР на гр. Разград в заведение за бърза закуска “Фаст фууд” с местоположение сграда с идентификатор 61710.504.3553.2 по КК и КР на гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 238/02.02.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 238/02.02.2017 г., относно ИП/ПП за „Промяна на предназначението на магазин за промишлени стоки във фризьорски салон” с местоположение УПИ III, кв. 43 по плана на гр. Лозница, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 237/02.02.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 237/02.02.2017 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складове за инвентар” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 63427.87.27, 63427.87.28, 63427.87.29, 63427.87.30, 63427.87.31, 63427.87.7 и 63427.86.24 по КК и КР на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 236/02.02.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 236/02.02.2017 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складове за инвентар” с местоположение имоти с номера 018002 и 018003 в землището на с. Басарбово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 235/02.02.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 235/02.02.2017 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ I-213, Запaднa промишлена зона на град Русе (ПИ с идентификатор 63427.3.655)” с местоположение УПИ I-213 (ПИ с идентификатор 63427.3.655) по плана на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 234/02.02.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 234/02.02.2017 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в община Разград” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.570 по КК и КР на гр. Разград, община Разград

Решение № РУ-4-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.02.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия