За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2851/17.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2851/17.08.2016 г., относно ИП/ПП за „ Разширение на съществуващ магазин за хранителни стоки с приобщаване на съществуващ магазин за промишлени стоки” с местоположение обекти в сграда с идентификатори 61710.505.5253.1.10 и 61710.505.5253.1.9 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2850/17.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2850/17.08.2016 г., относно ИП/ПП за „ Рехабилитация на читалище Просвета-1944 - с. Черник” с местоположение имот с номер V-културен дом, пл.N 443, кв. 23 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2849/17.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2849/17.08.2016 г., относно ИП/ПП за „ Реконструкция на хидротехническо съоръжение - дневен изравнител и помпена станция” с местоположение имот с номер 00264 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2848/17.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2848/17.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на читалище Пробуда - с. Яребица” с местоположение имот с номер XV-за читалище и клуб, кв. 15 по плана на с. Яребица, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2847/17.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2847/17.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на читалище Христо Ботев - 1942 - с. Окорш” с местоположение имот с номер XII-за обществено обслужване, пл. N 223, кв. 4 по плана на с. Окорш, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2846/17.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2846/17.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Надстройка с един етаж на съществуваща обществено-обслужваща сграда в гр. Русе за офиси” с местоположение сграда с идентификатор 63427.6.160.1 по КК и КР на гр. Русе 

Решение № РУ-23-П/2016 г.

Решение № РУ-23-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за разработване на Подробен устройствен план-Изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ ІV-308, кв. 40, образуван от имот 308 по кадастралния и регулационен план на с. Бъзън, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.09.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 2844/16.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2844/16.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на пчелни семейства” с местоположение имот с номер 000198 в землището на с. Секулово, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2843/16.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2843/16.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на зеленчукови култури” с местоположение имоти с номера 012003, 015020 и 015021 в землището на с. Ножарево, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2842/16.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2842/16.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на орехоплодни култури, оеощни насаждения, сеитбообращение и маслодайни култури” с местоположение имоти с номера 018067, 018068, 018066, 018043 и 018044 в землището на с. Грънчарово, общ. Дулово

Галерия