За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1478/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1478/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 г., разположена в ЖК „Тракция“, ул. „Тракия“ № 25, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.8.693 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1477/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1477/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 0 до 12 г., разположена в двора на „Дом за медикосоциални грижи за деца“, ЖК „Дружба-3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 20, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.4.609 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1467/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1467/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на поземлен имот с идентификатор 61710.501.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1465/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1465/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект към Подробен устройствен план – план-схема (ПУП-ПС) за електрификация – кабелна линия ниско напрежение (НН) 1kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в поземлен имот с идентификатор 61710.501.663 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) X-663, кв. 9 по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1448/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1448/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за жилищна еднофамилна сграда", с местоположение сграда с идентификатор 63427.169.683.1 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1447/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1447/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Склад за селскостопанска продукция и инвентар в УПИ XI-347, кв. 2 по плана на с. Островче, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1446/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1446/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Склад за селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 51353.11.235 в местност „Юртлук“ от землището на с. Недоклан, община Разград", с местоположение ПИ 51353.11.235 по КККР на с. Недоклан, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1443/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1443/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Складова база за строителни материали и битови помещения за работниците със застроена площ до 1200.00 м2", с местоположение ПИ 61710.505.7444 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1442/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1442/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план – План-схема за строеж: Кабелна линия ниско напрежение 1 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в ПИ 15761.501.125 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Голям извор, общ. Самуил, обл. Разград"

Галерия