За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Лозница

      В РИОСВ-Русе е внесена информация за:

„1.       Програма за опазване на околната среда на община Лозница 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения”;

2.         Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г., включително Програма за управление на утайките от ПСОВ“

      Възложител – Община Лозница

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4101-(2)/01.09.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36916

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Електроразпределение Северˮ АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ ТП 2 Нова Черна с нови СБС до електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 51956.115.26, местност „Над Орехитеˮ, землището на с. Нова Черна, община Тутраканˮ

 Възложител – „Електроразпределение Северˮ АД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4546/01.09.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37099

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител "БИОВЕТ“ АД – КЛОН РАЗГРАД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа“ с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.447.47 по КК и КР на град Разград,  възложител „Биовет“АД-клон Разград с вх. № АО-1073-(7)/25.08.2021г.

     Възложител – "БИОВЕТ“ АД – КЛОН РАЗГРАД,

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37101
  1. От общинската администрация на гр.Разград.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Разград.

 

 

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-4734/15.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4734/15.09.2021 г. за изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория.

Възложител – „ПОРТ БУЛМАРКЕТ” ЕАД

РИОСВ-Русе продължава извънредния контрол по сигналите за миризми в град Русе

Експерти на РИОСВ-Русе извършват извънреден контрол по зачестилите сигнали за неприятни миризми в град Русе в рамките на няколко дни.

Сигналите зачестиха през периода 13-16 септември, постъпвайки във вечернните часове в периода 19-23 ч. и сутрин от 6 до 10 ч. Оплакванията на жителите на Русе са за неприятни миризми на изгорял бакелит, ацетон и химия и гуми. Сигналите са от различни части на града, но това е обяснимо с динамичната атмосферна обстановка.  През периода на постъпване на сигналите посоката вятъра се е сменяла на всеки час, но с ниска скорост, почти безветрие.

Към настоящия момент е възобновена работата на мобилните екипи от експерти, които извършват обходи в извънработно време.

РИОСВ-Русе е сезирала компетентните органи за проверка на документацията относно проектирането, изпълнението и функционирането на вентилационните системи на няколко дружества, извършващи дейност в двете промишлени зони на Русе.

От Регионалната здравна инспекция ще бъде изискано отново  становище относно влиянието на атмосферните замърсители върху човешкото здраве съгласно изискванията на специализираната наредба № 14 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места. В нея са определени пределнодопустимите концентарции на 166 вредни вещества, отнасящите се както за 60-минутна краткосрочна експозиция, така и за  максимално еднократни концентрации на 30-минутна краткосрочна експозиция.

Екоинспекцията е във взаимодействие с Областния управител на Област Русе и Окръжна прокуратура във връзка с прилагане правомощията на всички компетентни органи, имащи отношение към опазване чистотата на околната среда, условията на труд и издаването на разрешителни документи по Закона за устройство на територията.

Станциите за непрекъснат контрол на качеството на атмосфериня възхух в Източна промишлена зона и в центъра на града не отчитат превишения на нормите на следените атмосферни замърсители.

Мобилната автоматична станция на ИАОС е в готовност да започне сезонните измервания, заложени по план. Първоначално тя ще бъде разположена в района на ТЕЦ-Русе.

Извънредните проверки на потенциалните източници на разпростаранение на интензивно миришещи вещества ще продължат и индната седмица.

Писмо до възложителя с изх.И-3483/09.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3483/09.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет, Подобект 4: Улици в с. Иван Шишманово, Подобект 4.3: с. Иван Шишманово - ул. „Беласица” от ОК 8 до ОК 61"

Писмо до възложителя с изх.И-3482/09.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3482/09.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нов площадков газопровод и газификация на 4-ти корпус, монтаж на инфрачервени отоплителни тела", с местоположение ПИ 29218.20.3 по КК и КР на с. Желязовец

Писмо до възложителя с изх.И-3481/09.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3481/09.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на сервиз за автомобилни гуми - продажба на нови гуми, монтаж и демонтаж, баланс и изправяне на джанти", с местоположение ПИ 73496.501.3185 по КК и КР на гр. Тутракан

България в Юнеско

Галерия