За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3526/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3526/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ XVII-59, кв. 12 по плана на с. Чернолик, гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3525/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3525/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на ТП ДГС "Тутракан”

Писмо до възложителя с изх. № 3524/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3524/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Ландшфтно оформление и биологична рекултивация на терен, състоящ се от имоти 00895.41.44 и 00895.41.50 в землището на село Айдемир, общ. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 3521/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3521/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 020006 в землището на с. Главан, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3519/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3519/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 054004 в землището на с. Войново, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 3517/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3517/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.297.79 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3516/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3516/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.297.109 по КК на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия