За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3398/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3398/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и оборудване на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост в с. Богомилци, общ. Самуил” с местоположение ПИ с планоснимачен номер 39, кв. 13 в землището на с. Богомилци, община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 3397/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3397/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на асансьор към център за обществена подкрепа (ЦОП) в с. Самуил, общ. Самуил” с местоположение УПИ II, кв. 86 в землището на с. Самуил, община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 3396/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3396/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и оборудване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в с. Пчелина, общ. Самуил” с местоположение УПИ III, кв. 18 в землището на с. Пчелина, община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 3395/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3395/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и оборудване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в с. Хърсово, общ. Самуил” с местоположение УПИ IV, кв. 19 в землището на с. Хърсово, община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 3394/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3394/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и оборудване на Защитено жилище в с. Самуил, общ. Самуил” с местоположение УПИ XVI, кв. 61 в землището на с. Самуил, община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 3393/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3393/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на Базова станция № 4346” с местоположение УПИ I-за магазин, кв. 20 в землището на с. Овен, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3392/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3392/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на спортна площадка в с. Манастирско, общ. Лозница” с местоположение УПИ 72, кв. 7

Писмо до възложителя с изх. № 3391/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3391/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на спортна площадка в с. Чудомир, общ. Лозница” с местоположение УПИ II, кв. 16А 

Писмо до възложителя с изх. № 3390/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3390/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Народно читалище Пробуда 1912 - гр. Лозница” с местоположение УПИ I, кв. 28 в землището на гр. Лозница, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 3389/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3389/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места в общ. Лозница” в землището на с. Лозница, с. Сейдол, с. Студенец, с. Бели Лом, с. Веселина и с. Ловско, община Лозница

Галерия