За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 2658/16.06.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки и промишлени сгради в зала за събития” с местоположение: ПИ  с идентификатор 66425.514.221 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Изходящ № АО 2709/13.06.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.502.4330 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир  

Изходящ № АО 2743/13.06.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за съхранение на газ, нужна за производствената дейност на дружеството” с местоположение: ПИ с идентификатор 00415.503.3242 по КК и КР на град Алфатар, община Алфатар

Изходящ № АО 2545/01.06.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на трупосъбирателна площадка” с местоположение: имот № 000227 в землището на с. Червена вода, общ. Русе  

Решение № РУ-42-ПР/2016 г.

Решение № РУ-42-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за "Изграждане и оборудване на люпирня", с местоположение: ПИ 047004 в землището на село Киченица, община Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.06.2016 г

Писмо до възложителя с изх. № 1747/14.06.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1747/14.06.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 277002 в землището на с. Червена вода, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1746/14.06.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1746/14.06.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на собствена земеделска продукция и навес за амбалаж” с местоположение имот с номер 016061 в землището на с. Борисово, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1745/14.06.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1745/14.06.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на офис в самостоятелна медико-техническа лаборатория” с местоположение имот с номер 63427.2.4782.2.18 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1744/14.06.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1744/14.06.2016 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на автосервиз” с местоположение имот с номер 66425.501.840 в землището на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1743/14.06.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1743/14.06.2016 г., относно ИП/ПП за „Възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на Църква Свети Димитър” с местоположение УПИ IV-297, кв. 23 в землището на с. Белцов, общ. Ценово

Галерия