За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-43-ПР/2016 г.

Решение № РУ-43-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейностите по третиране на отпадъци на съществуваща площадка за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електричеко и електронно оборудване, хартия и пластмаса”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.129 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.06.2016 г.

Изходящ № АО 2658/16.06.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки и промишлени сгради в зала за събития” с местоположение: ПИ  с идентификатор 66425.514.221 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Изходящ № АО 2709/13.06.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.502.4330 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир  

Изходящ № АО 2743/13.06.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за съхранение на газ, нужна за производствената дейност на дружеството” с местоположение: ПИ с идентификатор 00415.503.3242 по КК и КР на град Алфатар, община Алфатар

Изходящ № АО 2545/01.06.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на трупосъбирателна площадка” с местоположение: имот № 000227 в землището на с. Червена вода, общ. Русе  

Решение № РУ-42-ПР/2016 г.

Решение № РУ-42-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за "Изграждане и оборудване на люпирня", с местоположение: ПИ 047004 в землището на село Киченица, община Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.06.2016 г

Писмо до възложителя с изх. № 1747/14.06.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1747/14.06.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 277002 в землището на с. Червена вода, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1746/14.06.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1746/14.06.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на собствена земеделска продукция и навес за амбалаж” с местоположение имот с номер 016061 в землището на с. Борисово, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1745/14.06.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1745/14.06.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на офис в самостоятелна медико-техническа лаборатория” с местоположение имот с номер 63427.2.4782.2.18 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1744/14.06.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1744/14.06.2016 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на автосервиз” с местоположение имот с номер 66425.501.840 в землището на гр. Силистра, община Силистра

Галерия