За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3364/19.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3364/19.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция, възстановяване (реставрация) на читалищна сграда на СНЦ Народно Читалище Рома-Вазово-2007 г.” с местоположение имот с номер 10015.111.446.2 в землището на с. Вазово, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3363/19.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3363/19.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция № 4344” с местоположение УПИ II-за обществени дейности, кв. 7 в землището на с. Руйно, община Дулово

Изходящ № АО 4795/27.09.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма – 400 глави с доилен център и родилно” с местоположение: ПИ с № 000033 в землището на с. Драгомъж, общ. Исперих

Изходящ № АО 4779/27.09.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на покривна метална конструкция за хранителна пътека, технологично оборудване на съществуваща кравеферма и монтиране на дъговидна хале” с местоположение: УПИ I, кв.60 по регулационния план на село Пепелина, община Две Могили

Изходящ № АО 4722/20.09.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „ Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на резервни части” с местоположение: ПИ с идентификатори 66425.514.552 и 66425.514.311  по КК и КР на гр. Силистра 

Изходящ № АО 4616/20.09.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Изграждане на трупна яма", с местоположение имот с идентификатор 38830.81.26 по КК и КР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян 

Изходящ № АО 4718/19.09.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтиране на нови преработвателни мощности – мобилна дестилерия за производство на биологично етерични масла от лечебно-ароматни култури” с местоположение: имот с идентификатор 00895.501.319  по КК и КР на село Айдемир, община Силистра

Изходящ № АО 4652-14.09.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Млекопреработвателно предприятие за преработка на 6т/ден краве мляко в кисело мляко и сирене” с местоположение: имот с № 011026 в землището на село Липник, община Разград

Изходящ № АО 3642/16.08.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя сондажни кладенци“ с местоположение: ПИ № 027099 и ПИ № 037037 в землището на с. Ситово 

Писмо до възложителя с изх. № 3362/19.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3362/19.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автоработилница” с местоположение УПИ XIII-629, кв. 59 в землището на с. Китанчево, община Исперих

Галерия