За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2627/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2627/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство и закупуване на земеделска техника” с местоположение поземлен имот № 019061 в землището на с. Нова Черна, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2626/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2626/23.07.2015  г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на отглежданите в съществуващ животновъден обект млечни крави от 10 на 15 броя” с местоположение УПИ VI-39, кв. 11 по плана на с. Босна, община Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 2625/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2625/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на птицевъдна ферма за отглеждане на дребен рогат добитък” с местоположение УПИ IV, кв. 18 по плана на с. Босна, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2624/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2624/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин от 80 на 150 броя пчелни семейства и стопанисване на трайни насаждения от орехи” с местоположение имот с номер  247, за който са отредени парцели XXXVIII и XXXIX, кв. 17 по плана на с. Долно Ряхово, община Главиница и ПИ № 002011 в землището на с. Долно Ряхово, община Главиница.

Писмо до възложителя с изх. № 2623/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2623/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на капацитета на животновъден обект - кравеферма, както и броя на отглежданите животни до 20 млечни крави” с местоположение УПИ II-346, кв. 31 по плана на с. Горичево, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2621/23.07.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2621/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на броя на отглежданите пъдпъдъци за яйца от 885 до 1400 броя птици” с местоположение УПИ IX-70, кв. 17 по плана на с. Българка, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2620/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2620/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин от 160 на 225 броя пчелни семейства и закупуване на оборудване за дейността” с местоположение имот с номер  000323 в землището на с. Смирненски, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2614/23.07.2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 2614/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на площта за отглеждане на гъби” с местоположение имот с номер 503.297 по плана на с. Червена вода, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2613/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2613/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.8.659 по КК и КР на гр. Русе, предвиждащ изграждане на нов цех за мебели, склад за дървени плоскости, склад за готови мебели и открит, обслужващ паркинг с устройствени показатели за Предимно производствена зона (Пп)” 

Писмо до възложителя с изх. № 2611/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2611/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изработване на нови УПИ в същите граници на имота, а именно УПИ V-1165, кв. 52 да се раздели на УПИ V-1165 и УПИ VII-1165, кв. 52 "за промишлени и складови дейности" по ПУП на гр. Завет” 

Галерия