За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 5373/13.11.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води, с цел напояване на земеделски земи” с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.33.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Изходящ № АО 5373/13.11.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води, с цел напояване на земеделски земи” с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.33.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Изходящ № АО 5481/15.11.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондаж с дълбочина 700 м за напояване на съществуваща овощна градина” с местоположение: ПИ с № 014016 в землището на с. Грънчарово, общ. Дулово

Изходящ № АО 5917/15.11.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за съвместно изгаряне на въглища и биомаса (слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското стопанство)” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта на гр. Русе, съгласно скица № 10001/13.11.2013 г., издадена от СГКК – гр. Русе

Изходящ № АО 4932/02.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец за производствените нужди на бетонов възел” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.29 по кадастралната карта на град Русе

Решение № РУ-12-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на община Разград 2014-2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13 .11. 2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-86-ПР/2013 г.

Решение № РУ-86-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на обществено-обслужваща сграда – увеселителен комплекс и открит паркинг, с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.8.1122, 63427.8.1129 и 63427.8.1131 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № 3555/08.11.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ремонт, разширение и оборудване на птицеферма с капацитет 300 000 броя птици и изграждане на 6 броя складове за техника и инвентар” с местоположение: ПИ с № 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3469/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3469/01.11.2013 г., относно Изготвяне на ПУП-ПЗ за имот № 091024 в землището на село Табачка, община Иваново без промяна предназначението на земята, с цел изграждане на селскостопански сгради и постройки и сграда с помещения за обитаване

България в Юнеско

Галерия