За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2610/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2610/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на гараж във възстановителен център” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.5660 (самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.5660.3.13) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2609/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2609/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ III-3190, 3191, 3188, 3187, 3186, кв. 92 по плана на гр. Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 2608/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2608/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда” с местоположение УПИ ХIV-91, кв. 3 по плана на с. Сандрово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2591/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2591/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на животновъден обект от 11 бр. едър рогат добитък (ЕРД) до достигане на 20 бр. ЕРД” с местоположение УПИ ХI-551, кв. 41 по плана на с. Окорш, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2590/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2590/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на площта на съществуващи 20 дка ягодови насаждения с още 10 дка” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.11.605  по КК и КР на гр, Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2589/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2589/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин” с местоположение УПИ V-31, кв. 4 и УПИ I-112, кв. 17 по плана на с. Бъзън, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2588/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2588/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуващи трайни насаждения и създаване на пчелин” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.21.98  по КК и КР на гр. Дулово и ПИ № 028026 в землището на с. Колобър, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2587/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2587/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство” с местоположение поземлен имот с идентификатор 37010.90.535 по КК и КР на с. Китанчево, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2586/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2586/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на обработваемата площ на съществуващи трайни насаждения - кайсии и модернизиране на земеделското стопанство” с местоположение поземлен имот с номер 001192 в землището на с. Белица, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2585/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2585/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на обработваемата площ на съществуващи трайни насаждения - кайсии и модернизиране на земеделското стопанство” с местоположение поземлени имоти №№ 010059, 010060 в землището на с. Искра, община Ситово

Галерия