За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3466/01.11.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3466/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Смяна на предназначението и преустройство на магазин в банков клон” с местоположение УПИ IX-584, кв. 177 по плана на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3465/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3465/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. "Райко Даскалов" № 22, гр. Русе” с местоположение от ТПМ на "Топлофикация Русе" ЕАД до жилищна сграда на ул. "Райко Даскалов" № 22, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3464/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3464/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение” с местоположение УПИ X-301, XI-301, кв. 13 по плана на с. Голеш

Писмо до възложителя с изх. № 3463/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3463/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение” с местоположение УПИ XIII, кв. 27 по плана на с. Средище

Писмо до възложителя с изх. № 3460/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3460/01.11.2013 г., относно Изработване на ПУП-ПЗ за имот № 000143 (пасище, мера) в землището на село Севар, общ. Кубрат, предвиждащ промяна предназначението на имота с отреждане за Производствени и складови дейности

Писмо до възложителя с изх. № 3417/29.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3417/29.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПП за кабелно електрическо захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 по КК и КР на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 3416/29.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3416/29.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна фамилна жилищна сграда с гараж” с местоположение УПИ XIII-3093, 3100, кв. 33 по плана на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия