За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 153/24.01.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 153/24.01.2017 г., относно ИП/ПП за „ Промяна предназначението на апартамент в офис за административни и счетоводни услуги с изграждане на външна метална стълба за самостоятелен достъп до новия офис” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.171.3.1 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 41/19.01.2017 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствена линия за преработка на слънчогледова отсевка” с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.503.25 по КК и КР на село Калипетрово

Писмо до възложителя с изх. № 139/23.01.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 139/23.01.2017 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24030.121.12 по КК и КР на гр. Дулово с цел създаване на устройствена основа за изграждане на гараж” с местоположение имот с идентификатор 24030.121.12 по КК и КР на гр. Дулово, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 138/23.01.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 138/23.01.2017 г., относно ИП/ПП за „Полагане на кабел за ниско напрежение за захранване на шивашки и печатарски цех” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.696 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 137/23.01.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 137/23.01.2017 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гараж” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.4.1134 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 136/23.01.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 136/23.01.2017 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка – склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.53.47 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 135/23.01.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 135/23.01.2017 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща жилищна сграда и пристрoйка към нея” с местоположение поземлен имот с номер 0.1810 по кадастралния плана на с. Николово, общ. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 134/23.01.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 134/23.01.2017 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с гараж и ограда” с местоположение УПИ VIII-46, кв. 19 по плана на с. Стефан Караджа, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 123/20.01.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 123/20.01.2017 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на база за съхранение на селскостопански инвентар” с местоположение 432012 в землището на с. Дянково, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 114/19.01.2017 г.

Писмо до възложителя с изх. № 114/19.01.2017 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на обект „Базова станция № 4991” с местоположение УПИ V-187,кв. 21 по плана на с. Коларово, община Главиница

Галерия