За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3941/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3941/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция, техника и инвентар” с местоположение имот с номер 24092.501.534 в землището на с. Бели Лом, община Лозница 

Писмо до възложителя с изх. № 3940/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3940/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за овощна градина” с местоположение имот с номер 007055 в землището на с. Белица, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3937/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3937/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на електронна съобщителна мрежа на Близу Медиа Енд Броудбенд на територията на гр. Разград”

Писмо до възложителя с изх. № 3936/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3936/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Газификация на котелно помещение на Езикова гимназия П. К. Яворов-гр. Силистра и монтиране на водогреен котел” с местоположение имот с номер 66425.516.2 в землището на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3935/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3935/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за ПУП-ПЗ на УПИ I-за "Хлебна мая, Начеви и Павлови", кв. 1000, ИПЗ на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 3933/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3933/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща септична яма /торище/ за обособяване на навес за селскостопански инвентар и монтаж на мобилна автомобилна везна” с местоположение имот с номер 051955 в землището на с. Искра, община Ситово

Решение № РУ-88-ПР/2016 г.

Решение № РУ-88-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение Създаване на трайни насаждения от лешници, отглеждани по интегриран способ и иновативна технология за уплътняване на площи”, с местоположение поземлени имоти №№  234003, 234005, 234006, 234011, 234012, 234013, 234014 и 234016 в землището на гр. Глоджево, общ. Ветово, 030013 в землището на с. Волово, общ. Борово, 024025 в землището на с. Горно Абланово, общ. Борово, 000852 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла, 021006 в землището на с. Ботров, общ. Бяла и 022001 в землището на с. Белцов, общ. Ценово  

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.11.2016 г.

Галерия