За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3415/29.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3415/29.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и плана за улична регулация за УПИ XV, XXXIII, LXXXIV и XXXV по плана на ТМ АД-гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 3383/25.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3383/25.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.479 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3375/24.10.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3375/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на имот № 085050 (нива) в землището на гр. Сливо поле с цел създаване на устройствена основа за изграждане на магазин за промишлени стоки и склад за строителни материали”

Писмо до възложителя с изх. № 3374/24.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3374/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на "Депо за светли нефтопродукти" с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.46 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3373/24.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3373/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ в обхват имоти 61710.501.370 и 61710.501.655, с цел образуване на нови: УПИ III-370-за производствени и складови дейности и УПИ II-655-за административни и обслужващи дейности, кв. 17 по плана на Северозападна Промишлена зона на гр. Разград”

Писмо до възложителя с изх. № 3370/24.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3370/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гаражни клетки № 1 и № 2” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.4327 (стар идентификатор 00895.502.1992) по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3369/24.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3369/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и възстановяване коритото и бентова облицовка на отводнителен канал с дължина L=1016 м” с местоположение от местността Историческа чешма до бензиностанция на път за с. Краново в с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 3368/24.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3368/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автодиагностичен център, магазин и сервиз за битова техника” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.158.1942 по КК и КР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия