За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3303/15.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3303/15.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на Народно читалище Пеньо Пенев - 1959, с. Ножарево, общ. Главиница” с местоположение УПИ V, кв. 8 по плана на с. Ножарево, общ. Главиница 

Писмо до възложителя с изх. № 3302/15.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3302/15.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Кубрат, гр. Кубрат - част от кв. 50, Първи етап” 

Писмо до възложителя с изх. № 3301/15.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3301/15.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на два броя оранжерии всяка с площ 1000 кв.м.” с местоположение УПИ X-46, 49, 402, кв. 1 по плана на с. Пожарево, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3296/15.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3296/15.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на тавански помещения в жилище, като се изгради надзид до 1.5 м и са направят капандури на сграда с идентификатор 66425.501.2457.1 по КККР на землище гр. Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 3294/15.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3294/15.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Краманово, с. Новград и с. Джулюница, община Ценово, обл. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 3293/15.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3293/15.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.156.715 по КККР на гр. Русе с цел изграждане на еднофамилна жилищна сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 3292/15.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3292/15.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за ПУП -ИПРЗ за УПИ парцел IV, V, имот № 2273, кв. 172 А, номер по КК 61710.505.2273 по плана на гр. Разград и изграждане на строеж: Ветеринарна амбулатория” 

Писмо до възложителя с изх. № 3291/15.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3291/15.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на уличен водопровод Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 мм и СВО по ул. Баба Тонка, гр. Русе” 

Галерия