За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2568/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2568/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на 450 броя патици” с местоположение имот с номер 1.310 (за който е образуван УПИ V, кв. 25) по плана на с. Долна Студена, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2567/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2567/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на 450 броя патици” с местоположение имот с номер 1.434 (за който е образуван УПИ IV, кв. 40) по плана на с. Долна Студена, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2566/22.07.2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 2566/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на 450 броя патици” с местоположение имот с номер 1.245 (за който е образуван УПИ XI, кв. 17) по плана на с. Долна Студена, община Ценово.

Решение № РУ- 62 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 62 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хранителен магазин, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.9242 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, обл. Силистра .

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.08.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 2565/21.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2565/21.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площа на съществуващи трайни насаждения” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 15031.25.27 и 15031.15.24 по КК и КР на гр. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2564/21.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2564/21.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект от 10 бр. едър рогат добитък (крави) с достигане на 20 бр. отглеждани животни” с местоположение имот с номер 911017 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2563/21.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2563/21.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин от 250 пчелни семейства на 320 пчелни семейства” с местоположение имот с номер 096006 в землището на с. Смирненски, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2562/21.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2562/21.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площа на съществуващи трайни насаждения” с местоположение имоти с номера 050120 и 050128  в землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2561/21.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2561/21.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площа на съществуващи трайни насаждения” с местоположение имоти с номера 050118 и 050119 в землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан

Галерия