За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4162/21.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4162/21.11.2016 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПП за захранващ водопровод ПЕВП Ф25 мм и захранващ ел. кабел ниско напрежение” с местоположение имот с номер 63427.153.2354 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4161/21.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4161/21.11.2016 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПРЗ” с местоположение имоти с номера 77308.504.380 (УПИ XXXVII) и 77308.504.381 (УПИ XXXVIII) в землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян 

Писмо до възложителя с изх. № 4160/21.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4160/21.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Строителство на Базова станция № 4829” с местоположение имот с номер 037049 в землището на с. Бабук, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 4159/21.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4159/21.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на насаждения от лавандула и закупуване на селскостопанска техника” с местоположение имоти с номера 15031.37.117, 15031.37.14, 15034.11.20, 15031.11.21 и 15031.14.20 в землището на гр. Главиница, община Главиница 

Писмо до възложителя с изх. № 4157/21.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4157/21.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Обект - Съществуващи водоснабдителни системи - община Исперих; подобект - Реконструкция на външни водопроводи: от събирателна шахта при шахтови кладенци 2, 3 и 4 до ПС Димитрово, от ПС Димитрово до разпределителна шахта с. Тодорово” в землищата на с. Малък Поровец, с. Свещари, гр. Исперих, с. Китанчево, с. Тодорово, с. Яким Груево, община Исперих 

Писмо до възложителя с изх. № 4149/21.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4149/21.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Текущ ремонт на покрив на кравеферма и млекосъбирателен пункт, закупуване на оборудване и модернизация на животновъдния обект” с местоположение имот с номер 503.1057 в землището на с. Ново село, община Русе

Изходящ № АО 4497/01.11.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Газова инсталация към Млекопреработващо предприятие и хлебопекарна", с местоположение Упи ХV-583, 185 – за фурна, ресторант и търговска дейност, кв. 28, по РП на с. Искра, общ. Ситово

Изходящ № АО 5198/31.10.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Инсталация за производство на електроенергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса с мощност 800 kW", с местоположение имот № 000489 в землището на с. Ситово, обл. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 4142/18.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4142/18.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на Базова станция № 4517 върху съществуваща ж.р. кула и съществуваща сграда” с местоположение имот с номер 66425.24.23 в землището на гр. Силистра, община Силистра

Галерия