За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2717/10.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2717/10.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и гараж” с местоположение имот с номер 023011 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2716/10.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2716/10.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Разполагане на резервоар LPG и газколонка на територията на съществуваща комплексна автоснабдителна станция” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.456 по КК и КР на гр. Русе

Съобщение за консултации на предварителен проект на ОУП и на Доклад по ЕО на Община Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 2714/09.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2714/09.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за ПУП-ПП за канализационен колектор, захранващ ПИ 149035, 149038, 149370 - извън регулация в землището на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2713/09.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2713/09.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция 4929, разположена върху съществуваща Базова приемо-предавателна станция VA 4705 на БТК ЕАД” с местоположение имот с номер 047002 в землището на с. Веслец, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2712/09.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2712/09.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на зеленчуци и създаване на трайни насаждения” с местоположение ПИ 72, кв. 15 по плана на с. Ножарево, имоти 018034 и 018035 в землището на с. Ножарево и имот 028027 в землището на с. Дичево, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2711/09.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2711/09.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на пчелните семейства и закупуване на пчеларски инвентар” с местоположение УПИ III-32, кв. 15 по плана на с. Казимир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2710/09.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2710/09.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на насаждения от орехи и зеленчукови култури на открито и в оранжерии” с местоположение УПИ IV-108, кв. 9 по плана на гр. Сливо поле и имот номер 012059 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Галерия