За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 5209/25.10.2013 г.

Съобщение за за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и отреждане на УПИ XLVI, кв. 117 по плана на гр. Кубрат за „Производстени и складови дейности” с цел изграждане на „Автокъща за разкомплектоване на автомобилни части”

Изходящ № АО 5241/25.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на собствен водоизточник за промишлени нужди”, с местоположение: УПИ XXXV по регулационния план на ТМ АД - гр. Русе

Решение № РУ-84-ПР/2013 г.

Решение № РУ-84-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Зарибяване, производство на риба и спортен риболов в рибарник с местоположение поземлен имот № 000602 в землището на село Долна Студена, община Ценово, с местоположение: имот № 000602 в землището на село Долна Студена, община Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-83-ПР/2013 г.

Решение № РУ-83-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Зарибяване на водоем, развъждане на риба и осигуряване на условия за спортен риболов”, с местоположение: имот № 000603 в землището на с. Долна Студена, общ. Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-82-ПР/2013 г.

Решение № РУ-82-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс (хипермаркет), хотел с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и игрище за спорт”, с местоположение: УПИ І-246, кв. 96, по плана на гр. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-81-ПР/2013 г.

Решение № РУ-81-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Благоустрояване на зона за достъп до културно-исторически обект „Скални църкви” и обособяване на туристически маршрути - екопътеки”, с местоположение: част от поземлен имот № 367002 в землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-80-ПР/2013 г.

Решение № РУ-80-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и изграждане на склад за търговия с товарни автомобили и резервни части за тях, сервиз и паркинг”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.503.141 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-79-ПР/2013 г.

Решение № РУ-79-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от пауловния, орехи и кайсии на обща площ от 181.754 дка”, с местоположение: имот с номер 025032 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на Община Сливо поле 2014-2020г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31 .10. 2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ ХХІ по плана на “ТМ” АД - гр. Русе предвиждащ изграждане на склад за съхранение на горими нефтопродукти, железопътно разтоварище, противопожарен резервоар и противопожарна помпена станция, трафопост и открит склад за съхранение на битум.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29 .10. 2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия