За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3289/15.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3289/15.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на инвестиционен проект за строеж на селскостопанска аптека - преустройство на сграда 21693.501.131.2 и сграда 21693.501.131.3, намиращи се в ПИ 21693.501.131 по КККР на с. Добротица, общ. Ситово” 

Писмо до възложителя с изх. № 3289/15.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3289/15.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на инвестиционен проект за строеж на селскостопанска аптека - преустройство на сграда 21693.501.131.2 и сграда 21693.501.131.3, намиращи се в ПИ 21693.501.131 по КККР на с. Добротица, общ. Ситово” 

Писмо до възложителя с изх. № 3288/15.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3288/15.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на съществуващ животновъден обект за отглеждане на кози и овце” с местоположение имот с номер 103345 в землището на с. Срацимир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3266/14.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3266/14.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Строеж на гараж” с местоположение имот с идентификатор 24030.501.1191 по КККР на гр. Дулово 

Писмо до възложителя с изх. № 3265/14.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3265/14.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и реконструкция на сграда - Читалище в УПИ II - за обществено обслужване от кв. 44 по плана на гр. Завет” 

Писмо до възложителя с изх. № 3264/14.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3264/14.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Алфатар” с местоположение пътища с номера SLS1002, SLS2001, SLS2004, SLS2005, SLS3007 на територията на община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 3263/14.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3263/14.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за инвентар” с местоположение имот с номер 090108 в землището на с. Войново, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 3262/14.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3262/14.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на читалищна сграда на Народно Читалище Йордан Йовков - 1894 г., гр. Алфатар” с местоположение имот с идентификатор 00415.501.651 по КККР на гр. Алфатар 

Писмо до възложителя с изх. № 3261/14.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3261/14.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на уличен водопровод Ф 125 мм етернит с ПЕВП Ф 160/10 мм по ул. Захари Стоянов, гр. Русе” 

Галерия