За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3824/27.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3824/27.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на лагуна за съхранение на оборски тор от съществуваща ферма за отглеждане на ЕРД, както и закупуване на оборудване за кравефермата - индивидуални боксове за животни, оборни поилки, роторни четки, въжени скрепери, оборни вентилатори, роторен сеносъбирач, култиватор окопен с торовнасяне, комплект технологично оборудване за производство на смесен фураж и прилежаща транспортна техника, къщички за телета тип Иглу, тракторен миксер-хомогенизатор и танкер за течен тор” с местоположение имот с номер 098234 в землището на с. Окорш, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3816/27.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3816/27.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения” с местоположение имоти с номера 024031, 008004, 008009, 008010 и 008011 в землището на с. Кошарна, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 3815/27.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3815/27.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Подмяна – изкореняване на стари трайни насаждения и засаждане на нови” с местоположение имоти с номера 008004, 009042, 014043, 014045 и 014046 в землището на с. Стамболово, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 3813/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3813/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и проектиране и изграждане на жилищна сграда” с местоположение имот с номер 63427.2.4077 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3812/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3812/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на доилна инсталация за крави и четири броя бункери за фураж” с местоположение УПИ XL-504, кв. 158 в землището на гр. Алфатар, община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 3811/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3811/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с обществено обслужващ партер на ул. Петър Берон - 7” с местоположение имот с номер 63427.2.1663 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3810/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3810/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Модернизация на съществуваща свинеферма” с местоположение имот с номер 111006 в землището на с. Писанец, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 3809/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3809/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на силозно стопанство” с местоположение УПИ XXXVI, кв. 68 в землището на гр. Завет, община Завет

Писмо до възложителя с изх. № 3808/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3808/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от череши, изграждане на ажурна ограда по границите на имотите и закупуване на земеделска техника” с местоположение имоти с номера 028033 и 028032 в землището на с. Чилнов, община Две могили 

Писмо до възложителя с изх. № 3807/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3807/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имоти с номера 004029 и 004069 в землището на с. Кутловица, община Алфатар 

Галерия