За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3806/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3806/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Уличен водопровод от ПЕВП ф90мм от ок 122 до УПИ V-413, кв. 39 по плана на с. Басарбово, общ. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 3804/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3804/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на втори тороем на територията на свинеферма” с местоположение имот с номер 063050 в землището на с. Караманово, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 3805/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3805/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Модернизация на птицеферма за отглеждане на 4000 кокошки носачки и оборудване на съществуващата производствена сграда за клетъчното им отглеждане с възможност за достигане на 4680 места за птици” с местоположение УПИ III, кв. 136 в землището на гр. Алфатар, община Алфатар 

Писмо до възложителя с изх. № 3803/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3804/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на втори тороем на територията на свинеферма” с местоположение имот с номер 063050 в землището на с. Караманово, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 3802/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3802/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 138001 в землището на с. Полско Косово, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3801/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3801/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Модернизация на сграда за отглеждане на птици. Изграждане на фуражна кухня със съоръжения и обслужващи сгради и обособена лаборатория. Закупуване на апарат за проследяване наличие на микотоксини във фуражните зърна, шротове и фуражи” с местоположение имот с номер 000065 в землището на с. Киченица, община Разград

Решение № РУ-26-П/2016 г.

Решение № РУ-26-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на басейн и заведение за обществено обслужване”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.505.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.10.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-25-П/2016 г.

Решение № РУ-25-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на басейн и заведение за обществено обслужване”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 66425.505.354, 66425.501.8995 и 66425.501.1561 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.10.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 3759/24.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3759/24.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и основно обновяване на недовършена сграда за подрастващи прасета на територията на „Свинекомплекс Бръшлен”” с местоположение имоти с номера 031007 и 060081 в землището на с. Бръшлен, община Сливо поле 

Решение № РУ-82-ПР/2016 г.

Решение № РУ-82-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Монтаж на котел за органичен топлоносител, парогенератор и възможност за използване на нов вид гориво в инсталациите, разрешени с Комплексно разрешително № 352-Н0/2008 г.; приемане на площадката на допълнителни отпадъци с кодове 05 06 01* и 05 06 03* за оползотворяване (операция с код R9) в инсталация за преработка (регенериране) на отработени масла и промяна на съхраняваните в резервоарните паркове суровини и продукти“, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1324 по КК и КР на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.10.2016 г.

Галерия