За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3824/02.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3824/02.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи помещения в заведение за бърза закуска” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.988 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3823/02.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3823/02.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ИПРЗ за УПИ I-3747, II-3748 и III-3749, кв. 296 по плана на гр. Русе, с цел изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 3810/02.12.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3810/02.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имоти 112005, 054025, 053029, 053032 и 043085 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 3809/02.12.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3809/02.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталация за производство на ел. енергия с инсталационна мощност до 5 kW на покрива на съществуваща сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.2200 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3787/28.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3787/28.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на резервоарна инсталация за пропан-бутан с обем 4.8 куб. м и газификация на пещ за печене на семена и ядки” с местоположение имот 056031 в землището на с. Поройно, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3786/28.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3786/28.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно канализационно и сградно водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 66425.505.344 по КК и КР на гр. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 3784/28.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3784/28.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.506.242 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3783/28.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3783/28.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на магазин за промишлени стоки в заведение за бърза закуска” с местоположение имот 501.580 – гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3782/28.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3782/28.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.504.22 по КК на гр. Силистра

Галерия