За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3197/10.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3197/10.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения на гр. Алфатар, с. Бистра и с. Чуковец, общ. Алфатар” 

Писмо до възложителя с изх. № 3196/10.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3196/10.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Откриване на площадка за изкупуване, събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от хартия, пластмаса и полиетилен” с местоположение имот с номер 63427.294.3 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3195/10.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3195/10.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР и ПЗ за УПИ VI-1792 за озеленяване, кв. 592 по плана на гр. Русе, ж.к. Дружба III (ПИ с идентификатор 63427.4.3020)” 

Писмо до възложителя с изх. № 3194/10.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3194/10.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи пътни и улични принадлежности - енергозахранващи и осветителни съоръжения и тела, камери за видеонаблюдение в съставните населени места на община Сливо поле” с местоположение села Сливо поле, Ряхово, Бабово, Бръшлен, Голямо Враново, Малко Враново, Юделник, Кошарна, Стамболово, Черешово, Борисово, общ. Сливо поле 

Писмо до възложителя с изх. № 3193/10.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3193/10.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща мрежа ниско напрежение” с местоположение между стълб 10 по ул. Генерал Скобелев и стълб 9 по ул. Бузлуджа на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3192/10.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3192/10.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на търговски обект и бензиностанция” с местоположение имот с номер 24030.501.2119 по КККР на гр. Дулово 

Писмо до възложителя с изх. № 3191/10.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3191/10.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на 10 броя фотоволтаици с автономно ползване върху покривите на две сгради” с местоположение имот с номер 046032 в землището на с. Просена, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3150/02.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3150/02.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и модернизация на халета № 33, 34, 35 за отглеждане на свине за угояване” с местоположение имот с номер 000089 в землището на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3149/02.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3149/02.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация и реконструкция на път RSE 1211/II-54/ Ценово-Белцов-Кривина-пристанище Кривина” 

Писмо до възложителя с изх. № 3148/02.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3148/02.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот 085001 в землището на с. Червен, общ. Иваново” 

Писмо до възложителя с изх. № 3148/02.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот 085001 в землището на с. Червен, общ. Иваново”

Писмо до възложителя с изх. № 3149/02.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация и реконструкция на път RSE 1211/II-54/ Ценово-Белцов-Кривина-пристанище Кривина”

Галерия