За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3684/17.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3684/17.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 011058 в землището на с. Табачка, община Иваново 

Писмо до възложителя с изх. № 3683/17.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3683/17.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения - кайсии 27.10 дка и закупуване на земеделска техника с прикачен инвентар” с местоположение имоти с номера 031014, 031015, 031016, 031017, 031018 и 031019 в землището на с. Нова Попина, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 3682/17.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3682/17.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна и едноетажна пристройка за разширяване на жилищна сграда и приобщаване на външно стълбище и котелно, допълващо застрояване за работилница и навес за лятна кухня” с местоположение УПИ XV-549, кв. 75 в землището на с. Пиргово, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 3681/17.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3681/17.10.2016 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ЧИПРЗ на част от кв. 31, село Веселина в обхват УПИ III-380 и УПИ IV-380, като част от КПИИ” с местоположение УПИ III-380 и УПИ IV-380 в землището на с. Веселина, община Лозница 

Решение № РУ-81-ПР/2016 г.

Решение № РУ-81-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и търговия с резервни части“, с местоположение имот с идентификатор 00895.502.4330 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.10.2016 г.

Решение № РУ-80-ПР/2016 г.

Решение № РУ-80-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на склад за резервни части в животновъдна сграда за отглеждане на едър рогат добитък (биволи) с капацитет 68 броя животни", с местоположение УПИ III-70, кв. 98 по плана на с. Горно Абланово, община Борово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.10.2016 г. 

Писмо до възложителя с изх. № 3662/14.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3662/14.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Стопанска сграда със смесено предназначение, съпътстваща съществуващ събирателен център за животни (телета и агнета) и за съхранение на концентриран фураж” с местоположение имот с номер 103076 в землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3661/14.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3661/14.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Строеж на жилищна пристройка и гараж” с местоположение УПИ XXI-215, кв. 11 по плана на с. Вокил, общ. Дулово 

Писмо до възложителя с изх. № 3660/14.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3660/14.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от складова сграда в Участък за прахово полимерна боядисване” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1294 по КККР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 3659/14.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3659/14.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изпълнение на инженеринг-проектиране и строително-монтажни работи за обновяване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Национална програма за енергийна ефективност” с местоположение гр. Русе, ж.к. Чародейка Г - север, ул. Слави Шкаров - 7, блок 305 (кв. 597)

Галерия