За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4032/10.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4032/10.11.2016 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПР за ПИ с идентификатори 63427.3.693 (УПИ I-199), 63427.3.692 (УПИ II-199), 63427.3.695 (УПИ IV-199), УПИ V-117, УПИ XXX-217 и LIII-754 в ЗПЗ на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 3996/08.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3996/08.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения и закупуване на машини и селскостопански инвентар” с местоположение имоти с номера 050011, 031048 и 031049 в землището на гр. Сливо поле, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 3995/08.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3995/08.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имоти с номера 025081, 025082, 025083 и 025084 в землището на с. Долец, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3994/08.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3994/08.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 025076 в землището на с. Долец, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3993/08.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3993/08.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 025038 в землището на с. Долец, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3992/08.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3992/08.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 025088 в землището на с. Долец, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3991/08.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3991/08.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 025085 в землището на с. Долец, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3990/08.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3990/08.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска техника, ажурна ограда и ремонт на съществуваща къща” с местоположение УПИ VII-119, кв. 13 в землището на с. Тертер, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 3989/08.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3989/08.11.2016 г., относно ИП/ПП за „КПИИ, включващ ПУП-ПРЗ и РУП, жилищна сграда, допълващо застрояване и плътна ограда” с местоположение имот с номер 63427.2.3091 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3988/08.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3988/08.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на КПИИ съгласно чл. 150 от ЗУТ” с местоположение имот с номер 098017 в землището на гр. Сливо поле, община Сливо поле

Галерия