За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3571/06.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3571/06.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Два броя план-извлечения за промяна на насоката на стопанисване през 2016 г. за горски подотдели, стопанисвани от ТП ДГС Тутракан” с местоположение имот горски подотдели 100-м, 105-ю, 105-б1, 105-м1, 110-н, 110-р, 110-г2, 110-ч2 в землището на с. Старо село, 111-м в землището на с. Шуменци, 112-щ4, 114-ю в землището на с. Варненци, 130-н в землището на с. Белица, 64-а в землището на гр. Тутракан, 36-ц в землището на с. Малък Преславец, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3563/04.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3563/04.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на ул. Никола Вапцаров, гр. Кубрат - от о.т. 321-229-228-227-167-303-473 - общо 500 м, ул. Екзарх Йосиф - о.т. 473-474 - общо 50 м, с тротоарите, съоръженията и принадлежностите към тях” 

Писмо до възложителя с изх. № 3561/04.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3561/04.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект, който включва Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и инвестиционен технически проект (ИТП) на обект: „Стопанска сграда – сеновал, намиращ се в ПИ 103004 с площ от 5.299 дка в землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан”” 

Писмо до възложителя с изх. № 3560/04.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3560/04.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на площадков водопровод” с местоположение УПИ V-504, кв. 5 (61710.509.504), по плана на гр. Разград 

Писмо до възложителя с изх. № 3559/04.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3559/04.10.2016 г., относно ИП/ПП за „План за Създаване на трайни насаждения, изграждане на склад и закупуване на специализирана техника” с местоположение имоти с номера 288002, 288003, 288007, 288023, 288026, 288027, 288028, 290003, 290004, 290010, 290011, 290019, 290020, 290022, 290026, 320026-част, 320027, 320029, 320032, 320033, 320035, 320040, 320042, 320048, 320049, 320050, 320053, 320059, 320060, 320061, 320062, 308002, 308014, 308016, 308020, 308023, 308026, 308027, 308030, 307002, 307005, 307006, 307009, 307010, 307015, 307016, 307017, 307018, 307019, 307021, 307022, 307023 и 319041 в землището на с. Черешово, общ. Сливо поле

 

Писмо до възложителя с изх. № 3553/04.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3553/04.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ II - Автогара и таксиметрова станция, кв. 98 по плана на гр. Завет” 

Писмо до възложителя с изх. № 3552/04.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3552/04.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Външно кабелно захранване към Производствена сграда и склад в УПИ III-133, 134пп, кв. ЗПЗ, гр. Русе” 

Решение № РУ-18-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-18-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 61710.52.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, с цел изграждане на навес за гариране на строителна техника, автомобили и инвентар”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.10.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-79-ПР/2016 г.

Решение № РУ-79-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на мляко и млечни продукти с капацитет 500 л постъпващо мляко на денонощие и производство на сирене, кашкавал, извара, прясно и кисело мляко", с местоположение УПИ ХІІІ-573, кв. 19 по плана на с. Попина, общ. Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.10.2016 г. 

Галерия