За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 600/12.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  600/12.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за изменение на плана за улична регулация и изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПУР и ПУП-ИПЗ)” с местоположение УПИ I-844, кв. 59 по регулационния план на гр. Сливо поле жение ПИ с идентификатор 167101 пр плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 599/12.03.2015

Писмо до възложителя с изх. №  599/12.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земята за имот № 027182 в землището на гр. Исперих и отреждане на същия за Общественообслужващи дейности”

Писмо до възложителя с изх. № 598/12.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  598/12.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна надстройка над собствен съществуващ гараж” с местоположение: УПИ III-1734, кв. 80 по регулационния план на гр. Бяла, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 597/12.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  597/12.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на линия за производство на пелети от слънчогледови люспи към предприятие за производство на растителни масла” с местоположение: УПИ LIX по регулационния план на ТМ АД – гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 573/11.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  573/11.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за имот с № 594184, с. Пиргово, община Иваново” град quot;Слатина", гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 568/09.03.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  568/09.03.2015 г., относно ИП/ПП за Изработване на  на Подробен устройствен план – Плана за  застрояване (ПУП - ПЗ) с цел създаване на устройствена основа за  изграждане на канализационна помпена станция с местоположение ПИ с идентификатор 167101 пр плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 539/06.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  539/06.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на шоурум и офиси” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7271 по КК и КР на град Разград quot;Слатина", гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 538/06.03. 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 538/06.03. 2015 г., относно ИП/ПП за Изработване на  Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 40422.505.1957 по КК и КР  на гр. Кубрат  попадащ  в УПИ І - за обществен многоетажен гараж, като се образува нов УПИ ІІ - 1957 и се определят нови линии за свободно застрояване с цел изграждане на автосервиз 

Писмо до възложителя с изх. № 537/06.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  537/06.03.2015 г., относно ИП/ПП за Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 24030.501.146 по КК и КР  на гр. Дулово с цел прокарване на външни и вътрешни регулационни линии по кадастралните граници на имота и изграждане на стаи за гости с  кафе-бар

Писмо до възложителя с изх. № 536/06.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  536/06.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Пакетажно и склад към цех за производство на декоративни  облицовъчни  камъни в  "Цех за Металообработка"” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.31.4 по КК и КР на гр. Русе

Галерия