За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 533/05.03. 2015

Писмо до възложителя с изх. № 533/05.03. 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на газова инсталация за отопление  и битова гореща вода на административна сграда, сервиз за селскостопанска техника и склад за резервни части” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.80.44 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 532/05.03. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 532/05.03. 2015 г., относно ИП/ПП за Горскостопански план за общинските гори на град Бяла  в обхвата на ТП Държавно горско стопанство "Бяла", с период на действие 2013-2022

Писмо до възложителя с изх. № 531/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  531/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот УПИ I-87 (ПИ с идентификатор 63427.85.24), кв. 85, местност "Слатина", гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 530/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  530/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на складова сграда в автосервиз” с местоположение УПИ XIV, кв. 170 по плана на производствена зона гр. Исперих, общ. Исперих 

Писмо до възложителя с изх. № 529/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  529/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за имоти с №№ 053152 и 053153 в землището на с. Брадвари, общ. Силистра и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, с цел ремонт и доизграждане на съществуващи сгради и обособяване на база за съхранение на зърнени култури”

Писмо до възложителя с изх. № 528/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  528/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на село Къпиновци, община Исперих” 

Писмо до възложителя с изх. № 527/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  527/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на село Делчево, община Исперих”

Писмо до възложителя с изх. № 526/05.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  526/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на същестуваща сграда - фитнес зала в шивашко ателие” с местоположение УПИ VIII-886, кв. 90 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 525/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  525/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ II-701, кв. 95 по плана на гр. Кубрат, като се обособят два нови урегулирани имота с предназначение за производствени и складови дейности”

Писмо до възложителя с изх. № 524/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  524/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Горскостопанска програма за имот с номер 212005, с. Николово, община Русе” фикатор 51679.0.1283 по кадастралния план на с. Николово, общ. Русе

Галерия