За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 523/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  523/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР)” с местоположение ПИ с идентификатор 51679.0.1283 по кадастралния план на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 522/05.03.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  522/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Реконструкция на склад и въвеждане на оборудване за приемане и почистване на зърно” с местоположение УПИ VIII-Пп-1610, кв. 132 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 521/05.03.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  521/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Склад за рязане и цепене на дърва” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.3715 по КК на гр. Тутракан К и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 520/05.03.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  520/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи помещения - офиси в магазин и склад” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1568 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 519/05.03.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  519/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на спортно - здравен център в работилница за ремонт на гуми и джанти и магазин за гуми и джанти в съществуваща сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.2854 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 518/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  518/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Главиница” 

Писмо до възложителя с изх. № 517/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  517/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от жилищна сграда в амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ - индивидуална практика ПВЕХ и обща хирургия” с местоположение ПИ 4256, кв. 328 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 516/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  516/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Присъединителен топлопровод и абонатна станция, вътрешна отоплителна инсталация и вентилационна инсталация” с местоположение УПИ I-5095, кв. 418 по плана на гр. Русе ”

Писмо до възложителя с изх. № 494/27.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  494/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Иваново - в землищата на с. Щръклево, с. Иваново, с. Красен, с. Божичен, с. Пиргово, с. Мечка и с. Тръстеник”

Писмо до възложителя с изх. № 493/27.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  493/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда предназначена за обществено хранене в жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.29.114 по КК на гр. Силистра

Галерия