За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3498/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3498/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за изготвяне на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура – външна водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 63427.183.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе за снабдяване на обект: „Ремонтно хале (сервиз за тежкотоварни автомобили), административна сграда с магазин за авточасти и кафе, неплътна ограда”

Писмо до възложителя с изх. № 3497/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3497/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на смесен магазин” с местоположение УПИ VII-191, кв. 26 по плана на с. Равно, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 3495/18.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3495/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструкция на отсечки от вътрешната улична мрежа на територията на гр. Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 3494/18.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3494/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, цялостно обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда в ДЯ Бодра смяна” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.2562 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3493/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3493/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, цялостно обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда в ЦДГ "Ян Бибиян-2"” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.484 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3492/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3492/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на съществуваща детска площадка” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.8709 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3491/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3491/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт цялостно обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда в ЦДГ "Добруджа"” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.2561 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3490/18.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3490/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на куклен театър и част от сградата на художествената галерия - гр. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.7250 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3489/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3489/18.12.2014 г.., относно ИП/ПП за  „Изграждане на парк за отдих” с местоположение имот  № УПИ V-1005, кв. 13 по плана на с. Ценово

Галерия