За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 466/27.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  466/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Канализационно отклонение за жилищна сграда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.502.1119 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 467/26.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  467/26.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Външно кабелно ел. захранване 1kV за обект  "Хале за разкомплектоване, битови и складови помещения с площадка за излезли от употреба моторни превозни средства"” с местоположение на трасето: от съществуващо табло НН на трафопост ТП “Технорай” до табло тип ТЕПО-1Т, монтирано в поземлен имот с идентификатор 61710.503.6392 по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 455/25.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  455/25.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширение на паркинг за товарни автомобили и изграждане на административна сграда с магазини, ресторант, кафене и офиси, бензиностанция, автомивка, сервиз за превозни средства, сервиз за тахографи и пункт за годишни технически прегледи” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.178.35 по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 454/25.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  454/25.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура - външно ел. захранване (увеличение на мощността) на имот с № 000206 в землището на село Бъзън, общ. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 453/25.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  453/25.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XVI-1213, XVII-1214, XVIII-1214, XIX-1215, XX-1215, XXI-1214, XXII-1214, XXIII-1213, XXV, кв. 705 по плана на град Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 452/25.02.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  452/25.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ II-1720, кв. 120 по плана на гр. Мартен, общ. Русе с цел изграждане на нова обслужваща сграда - магазин” 

Писмо до възложителя с изх. № 451/25.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  451/25.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка за разширение и реорганизация на цех за шев на матраци” с местоположение: УПИ V, кв. 46 по плана на с. Батишница, общ. Две могили 

Писмо до възложителя с изх. № 444/25.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  444/25.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на зърно база - силозно стопанство - четири силоза, две авторазтоварища, семечистачна машина” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.421 по КК на гр. Русе eствени и складови дейности" и изграждане на силозно стопанство”

Писмо до възложителя с изх. № 439/24.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  439/24.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с номер 412031 в землището на с. Севар, общ. Кубрат с цел създаване на устройствена основа за отреждане на земята за "Производствени и складови дейности" и изграждане на силозно стопанство” 

Писмо до възложителя с изх. № 434/24.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  434/24.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 73496.501.2271.12 - склад за метални профили” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 73496.501.2271.12 по КК и КР на гр. Тутракан, общ. Тутракан

Галерия