За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 402/18.02. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 402/18.02. 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен  топлопровод  и абонатна станция за сграда на ул.  "Вардар" № 29, гр. Русе” 

Решение № РУ-04-ОС/2015 г.

Решение № РУ-04-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз” – гр. Дулово за горски подотдели 1156-а, 1168-а, 64-в, 82-з, 57-е, 250-к, 251-а, 253-и, 259-г, 266-в, 123-г, 126-у, 168-в, 134-щ, 293-е, 304-г, 304-м, 326-в, 1084-е, 1084-з, 1085-б, 1097-а, 1097-б, 1098-б, 1103-г, 1104-а и 1104-в.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
  • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 5483/11.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтиране на инсталация за преработка на луминисцентни и други живак съдържащи лампи”, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.6 по кадастралната карта на с. Калипетрово, общ. Силистра 

Изходящ № АО 5526/11.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обезвреждане по метода на изгаряне в професионално устройство /двукамерна пещ/ с нисък капацитет – инсинератор на органични отпадъци от странични животински продукти”, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.520.22 по КК и КР на гр. Силистра 

Изходящ № АО 423/09.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на мандра за производство на сирене с капацитет от 6 до 20 т преработено мляко на ден”, с местоположение: УПИ XI-мандра, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. №401/18.02 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №401/18.02  2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на път, свързващ път ІІ-21 със село Цар Самуил, Община Тутракан от км 0+000 до км 1+120”

Писмо до възложителя с изх. № 400/18.02. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 400/18.02. 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на център за отдих и спорт, състоящ се от дървен навес с барбекю, открит басейн, външна тоалетна и спортна площадка” с местоположение УПИ VІ-675, кв. 116 по плана на град Глоджево, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 370/16.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  370/16.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот № 000002, местността "Бреста", в землището на Долно Абланово”, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 351/11.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  351/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка без сутерен към съществуваща жилищна сграда” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.501.427 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра

Галерия