За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1341/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1341/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване, балиране и подготовка за транспортиране на неметални отпадъци” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.78 по кадастраланата карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1340/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1340/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за обезгазяване, периодични и извънредни изпитания на резервоари на ЖП цистерни” с местоположение имот 020003 по плана на с. Желязковец

Писмо до възложителя с изх. № 1337/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1337/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на застройка - навес за съхранение на селскостопанска техника” с местоположение УПИ XVII-280, кв. 5 по плана на с. Чернолик

Писмо до възложителя с изх. № 1335/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1335/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червей и производство на биохумус” с местоположение УПИ VII-179, кв. 35 по плана на с. Попина

Писмо до възложителя с изх. № 1330/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1330/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.165, самостоятелни обекти 63427.1.165.3, 63427.1.165.6, 63427.1.165.9 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1325/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1325/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в гори, собственост на Община Борово” с местоположение имоти 000274, 05611.176.1, 05611.172.1, 05611.176.3, 05611.164.1, 000131, 064124 по плана на с. Обретеник, гр. Борово, с. Брестовица и с. Горно Абланово

Писмо до възложителя с изх. № 1305/26.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1305/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на две нови стопански сгради с предназначение за интензивно отглеждане на бройлери и с общ капацитет 38 000 броя места за птици” с местоположение имот 003026 по плана на с. Борисово

Писмо до възложителя с изх. № 1304/26.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1304/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за ПИ 205029, с. Николово, община Русе” с местоположение имот 205029 по плана на с. Николово

Писмо до възложителя с изх. № 1303/26.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1303/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на обособен участък за разкрояване на детайли за мебели и монтаж на автоматизиран манипулатор” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.72 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1302/26.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1302/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Извършване на основен ремонт на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея” с местоположение УПИ III-491, кв. 40 по плана на с. Иваново

Галерия