За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 1136/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Първично залесителни мероприятия с дървесен вид акация (Robinia pseudoacacia) в имоти частна общинска собственост на Община Силистра”, с местоположение поземлени имоти с номера 00895.28.123, 00895.47.116, 00895.47.129, 00895.47.188, 00895.59.66, 00895.59.106, 00895.63.136, 00895.64.66 в землището на с. Айдемир, община Силистра”

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили

Съобщение за провеждане на консултации

 

 За Екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили, с цел изграждане на селище от „затворен тип”, изготвена съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г. изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.)

 

 1. Информация за възложителя:

«БГ Солар Русе 2009» ЕООД, ЕИК 200964431, гр. Русе, ул. «Фердинанд» № 32, ет. 3, офис 7

Управител: Димитрина Методиева Георгиева

Лице за контакти: Никола Костов

Телефон: 0888 815 001

 

 1. Обща информация за предложения план:

а) основания за изготвяне на Плана:

Подробният устройствен план - план за застрояване се разработва съгласно Заповед № 489/21.07.2010 г. на Кмета на Община Две могили за допускане изработването на подробен устройствен план на имоти №№ 055001, 055002, 055003, 055004, 055005, 055006 и 055007 по картата на възстановената собственост на землището на с. Широково, по искане на „БГ Солар Русе 2009" ЕООД;

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана: дългосрочно;

в) терирориален обхват: поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа: ПИ попадат в границите на ЗЗ „Ломовете” с идентификационен код BG0000608 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и ЗЗ „Ломовете” с идентификационен код BG0002025 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите и разширена с Решение на МС № 335/26.05.2011 г.

д) основни цели на Плана: промяна предназначението на земята в разглежданите имоти. След урегулиране на територията, ще бъде отредена зона „за ниско етажно строителство".

 1. Финансиране на Плана: собствени и кредитни средства;
 2. Срокове за изготвяне: до 30.08.2013г.;
 3. Орган за прилагане на Плана: възложителя;
 4. Орган за одобряване/приемане на Плана: Община Две могили.
 5. Място за публичен достъп: Община Две могили и Кметство село Широково.
 6. Време за изразяване на становища: от 04.03.2013 г. до 05.04.2013 г.

Съобщение за провеждане на консултации

 

 За Екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили, с цел изграждане на селище от „затворен тип”, изготвена съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г. изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.)

 

 1. Информация за възложителя:

«БГ Солар Русе 2009» ЕООД, ЕИК 200964431, гр. Русе, ул. «Фердинанд» № 32, ет. 3, офис 7

Управител: Димитрина Методиева Георгиева

Лице за контакти: Никола Костов

Телефон: 0888 815 001

 

 1. Обща информация за предложения план:

а) основания за изготвяне на Плана:

Подробният устройствен план - план за застрояване се разработва съгласно Заповед № 489/21.07.2010 г. на Кмета на Община Две могили за допускане изработването на подробен устройствен план на имоти №№ 055001, 055002, 055003, 055004, 055005, 055006 и 055007 по картата на възстановената собственост на землището на с. Широково, по искане на „БГ Солар Русе 2009" ЕООД;

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана: дългосрочно;

в) терирориален обхват: поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа: ПИ попадат в границите на ЗЗ „Ломовете” с идентификационен код BG0000608 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и ЗЗ „Ломовете” с идентификационен код BG0002025 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите и разширена с Решение на МС № 335/26.05.2011 г.

д) основни цели на Плана: промяна предназначението на земята в разглежданите имоти. След урегулиране на територията, ще бъде отредена зона „за ниско етажно строителство".

 1. Финансиране на Плана: собствени и кредитни средства;
 2. Срокове за изготвяне: до 30.08.2013г.;
 3. Орган за прилагане на Плана: възложителя;
 4. Орган за одобряване/приемане на Плана: Община Две могили.
 5. Място за публичен достъп: Община Две могили и Кметство село Широково.
 6. Време за изразяване на становища: от 04.03.2013 г. до 05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 713/12.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 713/12.03.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на ДГС "Разград" ”, с местоположение: имот с № 000185 в землището на с. Езерче, общ. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 712/12.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 712/12.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на хранителен магазин и кафетерия”, с местоположение: ПИ 350, парцел V, кв. 37 по плана на с. Старо село, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 711/12.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 711/12.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и обновяване на МБАЛ- гр. Исперих”, с местоположение: УПИ I, кв. 78 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 694/08.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 694/08.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от квашко пресов завод в цех за производство на палети, скари и дървени опаковки, монтаж на котел с мощност 2.5 MW и изграждане на комин с височина 22 м”, с местоположение: УПИ XL по плана на ТМ АД, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 693/08.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 693/08.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуващо помещение за монтиране на нов компютърен томограф ”, с местоположение: УПИ I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 677/07.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 677/07.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.508.815 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 674/06.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 674/06.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция VN 4513”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.505.940 по кадстралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 620/01.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 620/01.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на жилищна сграда, недвижима културна ценност - архитектурен паметник в: Първи етап - Детска градина и Втори етап- Център за работа с деца”, с местоположение: ПИ 235, кв. 123 по плана на гр. Русе

Галерия