За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 617/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 617/28.02.2013 г. , относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот № 102016 в землището на с. Белица, общ. Тутракан, с цел преустройство на съществуваща сграда и извършване промяна предназначението й в сграда за производствени и складови дейности”

Писмо до възложителя с изх. № 616/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 616/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Модернизация и разширение на съществуващи производства чрез: реконструкция и пристрояване на цех за спагети и цех за сосове и изграждане на котелно помещение, кухня, столова и административна част”, с местоположение: ПИ с идентификатор 35897.501.831 по кадастралната карта на с. Каменово, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 615/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 615/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 61710.502.1687 по кадастралната карта на гр. Разград, з цел отреждането му за смесено предназначение”

Писмо до възложителя с изх. № 613/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 613/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости”, с местоположение: УПИ I-746, кв. 66 по плана на с. Писанец, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 612/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 612/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складови помещения за микробиологичен тор и съхранение на пресни плодове и зеленчуци”, с местоположение: УПИ II-23, кв. 3 по плана на с. Градина, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 611/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 611/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща сграда ”, с местоположение: УПИ IV-201, кв. 28 по плана на с. Окорш, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 610/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 610/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на канализационно отклонение”, с местоположение: УПИ II-138, кв. 57 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 609/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 609/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен водопровод”, с местоположение: по ул. „Кавказ”, с. Голям Поовец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 604/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 604/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение ”, с местоположение: УПИ IX-4430, кв. 144 по плана на гр. Разград

Галерия