За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3473/09.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3473/09.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Развитие на съществуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на трайни насаждения в с. Ястребово", с местоположение ПИ 87700.24.5 по КК и КР на с. Ястребово

Писмо до възложителя с изх.И-3472/09.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3472/09.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно кабелно електрическо захранване на филиал на център за спешна медицинска помощ, гр. Бяла", с местоположение ПИ 07603.501.2724, 07603.501.2373 и 07603.501.909 по КК и КР на сгр. Бяла

Писмо до възложителя с изх.И-3462/08.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3462/08.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Преустройство, ремонт и промяна на предназначение на двуетажна административна сградав жилищна сграда", с местоположение ПИ 66425.500.4391 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-3444/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3444/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW върху покрив на сграда", с местоположение ПИ 00415.501.3096.3 по КК и КР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх.И-3441/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3441/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „КПИИ: Проект за изменение на подробен устройствен план (ИПУП) – план за застрояване (ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-9270, 9337 „Смесено предназначение – търговски, жилищни и обслужващи нуждиˮ, кв. 47 в гр. Дулово, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24030.501.9375 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Дулово и ИП„Реконструкция, частична надстройка и промяна на предназначението на съществуващи административно-делови сгради с идентификатори 24030.501.9375.1 и 24030.501.9375.2 за обособяване на многофамилна жилищна сграда с търговски помещения на партерния етаж”

Писмо до възложителя с изх. И-3440/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3440/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда на ДГ Първи юни в център за социални услуги", с местоположение ПИ 07603.501.491 по КК и КР на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3439/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3439/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „План за разширение на стопанство с трайни насаждения", с местоположение ПИ 84049.119.8 по КК и КР на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. И-3438/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3438/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване, кабелна линия средно напрежение и БКТП 20/0,4 кV 63 VА", с местоположение ПИ 44166.24.14 по КК и КР на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-3430/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3430/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „План за развитие и разрастване на малко стопанство с отглеждане на зеленчуци", с местоположение ПИ 30065.84.40, 30065.84.41, 30065.84.42, 30065.84.43, 30065.84.71 и 30065.84.72 по КК и КР на гр. Завет

България в Юнеско

Галерия