За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Само две денонощия с фин прах в Русе през март

Автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух „Възраждане“, разположена в центъра на Русе,  е регистрирала две денонощия с минимални превишения по показател фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) през март.  Това сочат данните от месечна справка за нивата на ФПЧ, която се публикува на интернет страницата на РИОСВ-Русе. За същия период в Силистра не са отчетени превишения. Нивата на останалите следени атмосферни завърсители са трайно ниски през март.

 Средномесечната концентрация на ФПЧ10 за Русе  е била 31,05 μg/m³, която е постоянна от началото на календарната година. Превишенията са регистрирани на 8 и 28 март, като вероятно се дължат на пренос на пясък от пустинята Сахара. Съгласно нова методика на Изпълнителната агенция по околна среда превишенията, дължащи се на този природен феномен, се приспадат от общия брой превишения на нормите за фин прах. Така например, през миналата година за град Русе са регистрирани 31 дни с превишения, като от тях 5 денонощия се дължат на пренос на въздушни маси. С това превишенията на този атмосферен показател в Русе стават 26, с което е спазено законовото изискване за максимален брой превишения по този показател на годишна база – 35 дни.

Указания до управителя на „ДАНИ-Н НИКОЛОВА”ЕООД

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА НИКОЛОВА

УПРАВИТЕЛ НА „ДАНИ-Н НИКОЛОВА”ЕООД, ЕИК 201172695

ул. „Слави Шкаров” № 7, град Русе

Относно: Постановено Решение за прекратяване на административно производство за Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 6347.3.225 по КК и КР на град Русе”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка с внесеното от Вас искане с вх. № АО-2536-(4)/14.06.2022 г., административното производство, започнало по реда на Глава шеста на Закона за опазване на околната среда, вкл. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционното предложение „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 6347.3.225 по КК и КР на град Русе ”, възложител: „ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ЕООД, ЕИК 201172695, ул. „Слави Шкаров” № 7, град Русе , е прекратено с Решение № РУ-2-П/2024 г.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), за ИП с възложител „ЕСДИ-04ˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница

Възложител – „ЕСДИ-04ˮ ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46808   
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Главиница

Писмо до възложителя с изх. И-1429/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1429/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда и реконструкция на гараж", с местоположение ПИ 18589.501.63 по КККР На с. Гецово

Писмо до възложителя с изх. И-1428/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1428/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I-211, кв. 27 по плана на с. Осенец, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1427/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1427/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4483 (XIX-4483, кв. 410) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1426/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1426/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и пристройка към еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 501.1291 по плана на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. № И-1410/05.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1410/05.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ 221 и ПИ 346, за които са отредени парцелите IV-221, I-219, V-219, кв. 24 по плана на с. Островче, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1408/05.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1408/05.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване и изграждане на жилищна сграда", с местоположение ПИ 63427.169.339 по КККР на гр. Русе

Галерия