За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1399/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1399/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 61710.53.36 по КК и КР на гр. Разград с цел отреждане на терена като устройствената зона от разновидност Предимно производствена Пп", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.53.36 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1398/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1398/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VI-9214, VII-9215, VIII-9216, кв. 40 по плана на гр. Дулово, с който трите имота да се обединят в един нов УПИ; Инвестиционен проект за обект Търговска сграда с магазини за хранителни и промишлени стоки", с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.502 по КККР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № И-1389/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1389/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна начина на трайно ползване от пасище в селскостопански път на два имота в землището на с. Звънарци", с местоположение ПИ с идентификатори 30541.100.223 и 30541.100.225 по КККР на с. Звънарци

Писмо до възложителя с изх. № И-1388/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1388/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ VI-22, кв. 9 по плана на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. № И-1387/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1387/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ XIV-1108, кв. 52 по плана на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № И-1386/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1386/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на обект: Захранващ кабел ниско напрежение към рекламно - информационен елемент в гр. Русе, бул. Мидия Енос пред централна ЖП гара - позиция 135", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.2767 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1385/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1385/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на обект: Захранващ кабел ниско напрежение към рекламно - информационен елемент в гр. Русе, бул. "Христо Ботев" срещу Симовата мелница - позиция 144", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4937 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1383/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1383/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие на малко земеделско стопанство чрез отглеждане на зеленчукови култури", с местоположение ПИ с идентификатор 81150.19.57 по КККР на с. Чернолик

Писмо до възложителя с изх. № И-1382/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1382/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за топлоснабдяване на жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5874 (УПИ XXVI-5874, кв. 418) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1379/03.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1379/03.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кухня-дневна към едноетажна, еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.3405 по КККР на гр. Разград

Галерия