За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3428/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3428/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 61710.613.11 по КК и КР на гр. Разград, отреждането му за жилищни нужди, с цел изграждане на жилищна сграда с гараж и малъкбасейн"

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител ЗП Мехмед

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма, с капацитет за отглеждане 127 бр. скотоместа, с местоположение поземлен имот с идентификатор 30630.161.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Здравец, община Самуил”

Възложител – ЗП Мехмед

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“С на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26269;
  • От общинската администрация Самуил

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Самуил.

Писмо до възложителя с изх.И-3441/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3441/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „КПИИ: Проект за изменение на подробен устройствен план (ИПУП) – план за застрояване (ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-9270, 9337 „Смесено предназначение – търговски, жилищни и обслужващи нуждиˮ, кв. 47 в гр. Дулово, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24030.501.9375 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Дулово и ИП„Реконструкция, частична надстройка и промяна на предназначението на съществуващи административно-делови сгради с идентификатори 24030.501.9375.1 и 24030.501.9375.2 за обособяване на многофамилна жилищна сграда с търговски помещения на партерния етаж”

Писмо до възложителя с изх. И-3440/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3440/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда на ДГ Първи юни в център за социални услуги", с местоположение ПИ 07603.501.491 по КК и КР на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3439/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3439/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „План за разширение на стопанство с трайни насаждения", с местоположение ПИ 84049.119.8 по КК и КР на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. И-3438/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3438/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване, кабелна линия средно напрежение и БКТП 20/0,4 кV 63 VА", с местоположение ПИ 44166.24.14 по КК и КР на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-3430/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3430/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „План за развитие и разрастване на малко стопанство с отглеждане на зеленчуци", с местоположение ПИ 30065.84.40, 30065.84.41, 30065.84.42, 30065.84.43, 30065.84.71 и 30065.84.72 по КК и КР на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. И-3428/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3428/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 61710.613.11 по КК и КР на гр. Разград, отреждането му за жилищни нужди, с цел изграждане на жилищна сграда с гараж и малъкбасейн"

България в Юнеско

Галерия