За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3412/02.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3412/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за УПИ VII-1687, кв. 112 по плана на с. Николово, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3411/02.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3411/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна кабелна линия ниско напрежение от кабелна кутия, монтирана пред ПИ 63427.7.190 до нова електромерно табло, монтирано пред гараж с ид.63427.7.193.5 по плана на гр.Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3409/02.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3409/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция, техника и инвентар", с местоположение ПИ 04131.406.19 по КККР на с. Бисерци

Писмо до възложителя с изх. И-3408/02.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3408/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на детска площадка и място за отдих в с. Мъдрево", с местоположение УПИ IV-за младежки дом, кв. 18 по КККР на с. Мъдрево

Писмо до възложителя с изх. И-3407/02.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3407/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нов водопровод за водоснабдяване на УПИ Х-259 и УПИ VI-255, кв. 24 по плана на с. Подлес, община Главиница"

Писмо до възложителя с изх. И-3406/02.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3406/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на разпределителен топлопровод в границите на имот с идентификатор 63427.2.4269 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и проектиране на абонатна станция за топлоснабдяване на многофамилна жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх. И-3391/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3391/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Промишлен площадков газопровод и газификация на съществуваща котелна централа на териториата на Лубрика ООД, град Русе", с местоположение ПИ 63427.8.1324 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3389/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3389/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПЗ на поземлени имоти с идентификатори 63427.298.72 и 63427.298.73, находящ се в местността Саръ баир, гр. Русе"

България в Юнеско

Галерия