За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3388/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3388/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща кабелна линия средно напрежение 20 kV в ПИс идентификатор 63427.8.1237 (идентичен с УПИХ1-1237, кв. 9, ИПЗ) в гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3387/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3387/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 39178.43.53, 39178.43.96, 39178.43.97, 39178.43.98 и 39178.43.99 по КК и КР на с. Кошарна

Писмо до възложителя с изх. И-3385/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3385/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XVII-2245, кв. 24 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-3384/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3384/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ново водопроводно отклонение и ново канализационно отклонение към ПИ с идентификатор 63427.178.111 по КК и КР на гр. Русе, бул. България № 310"

Писмо до възложителя с изх. И-3383/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3383/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на сградно водопроводно и канализационно отклонение", с местоположение ПИ 66425.514.184 по ККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-3381/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3381/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща производствена сграда за обработка на огледала", с местоположение ПИ 63427.8.35 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3380/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3380/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Климатизиране на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в ПИ с идентификатор 06389.20.168 по КК и КР на с. Бреница и метална конструкция, състояща се от три броя контейнери за обслужващи помещения за сезонни работници и две битовки"

Писмо до възложителя с изх. И-3379/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3379/01.09.2021 г. относно ИП/ПП за „Изграждане на плодохранилище, състоящо се от поставяне на 4 бр. хладилни контейнера за съхранение на плодове", с местоположение ПИ 70682.10.48 по КК и КР на с. Сяново

България в Юнеско

Галерия