За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3378/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3378/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Климатизиране на селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, модулен павилион за офис и охрана, монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 120 кW, поставяне на метална конструкция, състояща се от 3 бр. контейнери за обслужващо помещение за сезонни работници, битовка за сезонни работници, офис и помещение за обслужване на кантар", с местоположение ПИ 70682.10.46 по КК и КР на с. Сяново

Писмо до възложителя с изх. И-3377/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3377/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.567, находящ се в местност Гълъбец, землището на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3375/01.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3375/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка за склад към същестуваща сграда", с местоположение ПИ 63427.8.866 по КККР на гр. Русе

Изходящ № АО-4303-(2)/31.08.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 81966.25.95, 81966.41.1, 81966.41.2, 81966.42.2, 81966.42.5, 81966.42.7, 81966.42.8, 81966.42.9, 81966.42.10, 81966.42.11, 81966.42.12, 81966.42.13 и 81966.42.98 по КККР на с. Черник, общ. Дулово

Решение № РУ-27-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-27-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Община Русе за периода 2021-2026 г. с възложител Община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.09.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36372

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за добиване на вода за производствени нужди“

Възложител – „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  • Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35392
  • От общинската администрация Русе.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложители М. У. и А.У.

В РИОСВ-Русе е внесана информация с Вх. № АО-1716-(12)-01.09.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение - „Водовземане от язовир „Сейдол-1“ с цел напояване, чрез капкова система, на насаждения от ягоди и малини в землището на с. Сейдол, общ. Лозница“ .

     Възложители – М. У. и А.У.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36755
  1. От общинската администрация на Община Лозница и Кметство село Сейдол.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Лозница и Кметство село Сейдол.

 

Решение № РУ-67-ПР/2021 г.

Решение № РУ-67-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –                    „Разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери с 84 000 броя места за пптици до достигане на общ капацитет от 163 980 броя места за птици”, с местоположение ПИ с идентификатор 32874.201.216 по КККР на гр. Исперих.

 Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.09.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33007

Решение № РУ-66-ПР/2021 г.

Решение № РУ-66-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –                    „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в с. Джулюница, община Ценово, подстанция и необходимата линейна инфраструктура за връзка с мрежата“, с местоположение – съгласно текста на решението

 Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.09.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36561

България в Юнеско

Галерия