За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с Вх. № АО-4558/02.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4558/02.09.2021 г., за инвестиционно предложение предвиждащо технологична модернизация на 1 бр. сграда за отглеждане на свине – „Родилно“ в границите на поземлен имот с идентификатор 51679.190.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе.

Възложител – „Свинекомплекс Николово“ АД, ЕИК 117035708.

Уведомление с вх. № АО-4484/27.08.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4484/27.08.2021 г., за инвестиционно предложение предвиждащо технологична модернизация на 5 бр. сгради за свине майки в границите на поземлен имот с идентификатор 51679.190.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе.

Възложител – „Свинекомплекс Николово“ АД, ЕИК 117035708.

Уведомление с вх. № АО-4155/09.08.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4155/09.08.2021 г. и вх. № АО-4155-(2)/01.09.2021 г. за комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват:

  • Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) на с. Брестовене;
  • Изграждане на климатизирано хале за съхранение и първична подготовка на плодове и зеленчуци за продажба

Възложител – „ХЕПИ ЧИК" ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4366/20.08.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4366/20.08.2021 г. за инвестиционно предложение за „Добавяне на отпадък с код 17 09 04 към регистрационен документ № 10-РД-705-01 от 20.08.2018 г.ˮ

 

     Възложител – „ДАЙЕР ТРЕЙД” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4024/29.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4024/29.07.2021 г. за инвестиционно предложение за „Добавяне на отпадък с код 10 01 03 към регистрационен документ № 10-РД-882-00 от 30.06.2021 г.”

Възложител – „Заводски строежи-Пс-Силистра” АД

Изходящ № АО-4523-(2)/09.09.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обор за 280 дойни крави с доилен център ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 77579.37.458 по КККР на с. Хърсово, община Самуил.

Изходящ № АО-4488-(2)/02.09.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Инвестиция в изграждане и оборудване на животновъдна ферма и модернизация на стопанство“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 40422.100.795 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат

Изходящ № АО-4366-(3)/20.08.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Добавяне на отпадък с код 17 09 04 към регистрационен документ № 10-РД-705-01 от 20.08.2018 г.ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.21 по КККР на гр. Разград

Изходящ № АО-4179-(4)/31.08.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на овощни насаждения ", с местоположение УПИ ХVІІ, кв. 43, образуван от имот 603 по ЗРП на гр. Мартен

България в Юнеско

Галерия