За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1385/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1385/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на обект: Захранващ кабел ниско напрежение към рекламно - информационен елемент в гр. Русе, бул. "Христо Ботев" срещу Симовата мелница - позиция 144", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4937 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1383/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1383/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие на малко земеделско стопанство чрез отглеждане на зеленчукови култури", с местоположение ПИ с идентификатор 81150.19.57 по КККР на с. Чернолик

Писмо до възложителя с изх. № И-1382/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1382/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за топлоснабдяване на жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5874 (УПИ XXVI-5874, кв. 418) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1379/03.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1379/03.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кухня-дневна към едноетажна, еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.3405 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1375/03.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1375/03.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ VII-771, кв. 53 по плана на с. Тетово

Писмо до възложителя с изх. № И-1374/03.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1374/03.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Осигуряване на поддръжката и проводимостта на част от язовир Съединение в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 м от язовирната стена в община Лозница", с местоположение ПИ с идентификатори 44166.135.169 и 44166.135.170 по КККР на гр. Лозница, ПИ с идентификатори 47041.13.116 и 47041.13.117 по КККР на с. Манастирци

Писмо до възложителя с изх. № И-1371/03.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1371/03.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна вилна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.169.697 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1369/03.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1369/03.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на Гараж с работилница за лични нужди в Авторемонтна работилница", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.613.74 по КККР на гр. Разград

Изходящ № АО-1292-8/04.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за възстановяване производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка (месокомбинат „Добруджа“), разположено в Индустриална зона на град Силистра

Решение № РУ-14-П/2024 г.

Решение № РУ-14-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на предприятие за отглеждане на ларви на Черна муха войник (Hermetia Illucens)” с местоположение УПИ VI-2154, кв. 176 по плана на гр. Ветовол

Възложител – „Алфа Груп” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43113

Галерия