За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-4024-(6)/03.09.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Добавяне на отпадък с код 10 01 03 към регистрационен документ № 10-РД-882-00 от 30.06.2021 г.ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.602 по КККР на гр. Силистра

Изходящ № АО-3996-(7)/26.08.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващ навес, с пристрояване – за работилница за маджун и работилница за пълнене на колбаси“, с местоположение УПИ VII-4, кв. 5 по ЗРП на с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград

Изходящ № АО-4407-(3)-31.08.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на кравеферма, с капацитет за отглеждане 127 бр. скотоместа, с местоположение поземлен имот с идентификатор 30630.161.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Здравец, община Самуил    

Писмо до възложителя с изх. И-3360/31.08.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3360/31.08.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VII-21, кв. 9 и УПИ VIII-21, кв. 9 по плана на с. Басарбово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3356/31.08.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3356/31.08.2021 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ за поземлен имот с идентификатор 63427.85.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел разделяне и образуване на два самостоятелни урегулирани поземлени имота"

Писмо до възложителя с изх. И-3346/30.08.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3346/30.08.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.160.61 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3346/30.08.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3346/30.08.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.160.61 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3344/30.08.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3344/30.08.2021 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с планоснимачен номер 1511 за който е отреден парцел X-910, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград"

България в Юнеско

Галерия