За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1861/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1861/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Цар Калоян, област Разград", с местоположение ПИ ул. Станке Димитров-Марек от ОТ 125 до ОТ 217; ул. Генерал Гурко от ОТ 208 до ОТ 261; ул. Генерал Скобелев от ОТ 209 до ОТ 203; в с. Езерче – ул. Хан Кубрат от ОТ 188 до ОТ 161 в гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № И-1859/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1859/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на поливна система към допълнителни експозиционни площи на територията на Мемориален комплекс Военно гробище 1916 г.", с местоположение ПИ 83524.50.12 по КККР на гр. Шуменци

Писмо до възложителя с изх. № И-1854/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1854/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване лятна кухня", с местоположение УПИ XI-1111, кв. 102 по плана на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. № И-1853/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1853/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ VIII-1362, кв. 156 по плана на гр. Мартен, община Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1852/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1852/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "АИПСМП (Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ) и Фризьорски салон", с местоположение ПИ 72578.502.2 по КККР на с. Тодорово

Галерия