За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1509/07.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1509/07.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващ кабел ниско напрежение за клон Б от ТП "Петрохан", гр. Русе", с местоположение ул. "Сърнена гора" по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1494/06.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1494/06.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Складово помещение за съхранение на селскостопанска техника и инвентар", с местоположение УПИ XXII-1588, кв. 90 по плана на с. Тетово

Писмо до възложителя с изх. И-1503/06.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1503/06.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за преместваем обект - фургон", с местоположение ПИ 00895.501.9635 по КККР на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. И-1502/06.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1502/06.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на автоцентър в контролно-технически пункт за периодични технически прегледи на пътни превозни средства и автосервиз", с местоположение ПИ 61710.504.250.2 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-1497/06.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1497/06.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за регулация /ИПР/ за поземлени имоти с идентификатори 47336.82.54 и 47336.82.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе и план за застрояване /ПЗ/ на новообразуван урегулиран поземлен имот"

Писмо до възложителя с изх. И-1496/06.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1496/06.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.152.205, м-т Нови Халваджи по КККР на гр. Русе, община Русе и ИП за изграждане на жилищна сграда в имота"

Писмо до възложителя с изх. И-1495/06.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1495/06.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на приемо-предавателна станция", с местоположение сграда с идентификатор 66425.24.23.3 по КККР на гр. Силистра

Галерия