За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1473/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1473/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Предписание за провеждане на принудителна сеч в гори, стопанисвани от Териториално поделение „Държавно горско стопанство „Сеслав”", с местоположение ПИ 77579.1.138 по КККР на с. Хърсово, ПИ 72578.3.53, 72578.14.125, 72578.17.129 по КККР на с. Тодорово, ПИ
24116.18.26, 24116.18.23, 24116.18.25, 24116.17.25, 24116.17.26 по КККР на с. Лудогорци, ПИ 44358.11.59, 44358.16.66, 44358.25.205, 44358.29.52,37010.73.41 по КККР на с. Лъвино, ПИ 37010.73.43, 37010.73.45, 37010.78.4, 37010.78.7, 37010.78.8 по КККР на с. Китанчево

Писмо до възложителя с изх. № И-1478/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1478/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 г., разположена в ЖК „Тракция“, ул. „Тракия“ № 25, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.8.693 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1477/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1477/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 0 до 12 г., разположена в двора на „Дом за медикосоциални грижи за деца“, ЖК „Дружба-3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 20, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.4.609 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1467/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1467/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на поземлен имот с идентификатор 61710.501.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1465/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1465/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект към Подробен устройствен план – план-схема (ПУП-ПС) за електрификация – кабелна линия ниско напрежение (НН) 1kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в поземлен имот с идентификатор 61710.501.663 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) X-663, кв. 9 по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1448/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1448/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за жилищна еднофамилна сграда", с местоположение сграда с идентификатор 63427.169.683.1 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1446/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1446/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Склад за селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 51353.11.235 в местност „Юртлук“ от землището на с. Недоклан, община Разград", с местоположение ПИ 51353.11.235 по КККР на с. Недоклан, общ. Разград

Галерия