За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-241/26.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-241/26.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, включващ Подробен устройствен план - План за регулация за поземлен имот с идентификатор 66425.514.502 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра и инвестиционен проект за промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 66425.514.502.4 за обособяване на автомивка"

Писмо до възложителя с изх. И-197/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-197/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Разширение на съществуващо силозно складово стопанство с 3 броя нови силози за съхранение на селскостопанска продукция", с местоположение УПИ I-347, кв. 74 по плана на с. Бистренци

Писмо до възложителя с изх. И-196/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-196/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на механична транспортна връзка между мелница и хлебозавод", с местоположение УПИ IX-461, УПИ XII-461, кв. 53 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-195/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-195/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство чрез отглеждане на едри преживни животни и стопанисване на пасища", с местоположение ПИ 368, 56397.301.307, 56397.304.286, 56397.335.383 по КККР на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. И-185/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-185/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване", с местоположение ПИ 63427.2.2068 и 63427.2.2063 по КККР на гр. Русе

Галерия