За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1087/18.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1087/18.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на селскостопанска аптека в магазин за хранителни стоки", с местоположение ПИ 61710.502.7222 по КККР по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1084/18.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1084/18.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за пакетирани стоки в негорими опаковки в ПИ с идентификатор 80460.285.470, местност Баламата по плана на с. Червена вода, общ. Русе", с местоположение ПИ 80460.285.470 по КККР на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. № И-1084/18.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1084/18.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за пакетирани стоки в негорими опаковки в ПИ с идентификатор 80460.285.470, местност Баламата по плана на с. Червена вода, общ. Русе", с местоположение ПИ 80460.285.470 по КККР на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. № И-1083/18.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1083/18.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на три фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) от покривен тип за производство на електрическа енергия за задоволяване на собствените нужди с обща изходна мощност от 279.21 kW, находящи се в ПИ 1544, за който е отреден УПИ XI-Мандра, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград", с местоположение УПИ XI-1544, кв. 34 по плана на с. Дянково

Писмо до възложителя с изх. № И-1052/15.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1052/15.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с мощност 1000 kW, БКТП 20/0.4 kVA с трансформатор 1000 kVA и кабелна линия СрН 20 kV, находящ в ПИ с идентификатор 72357.706.42, кв. 124 по КК и КР на с. Тетово, м-ст Черкезките ясаци, обл. Русе", с местоположение ПИ 72357.706.42 по КККР на с. Тетово

Писмо до възложителя с изх. № И-1042/15.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1042/15.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Възстановяване проводимостта на речното корито в коригирания участък на река Шипа в границите на населеното място на с. Дряновец, общ. Бяла, обл. Русе, от наноси", с местоположение ПИ 23916.501.716 по КККР с. Дряновец, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № И-1041/15.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1041/15.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с пикова мощност 495.6 kW за производство и продажба на електрическа енергия, находяща се в ПИ с идентификатор 61710.503.6321 по КК и КР на гр. Разград"

Галерия