За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1769/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1769/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на парцел VI-299, кв. 25, който е отреден за поземлен имот 318 и поземлен имот 299 по регулационния план на с. Топчии, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1768/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1768/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения към прилежащите имоти в с. Искра по ул. "Образцова" в участъка от О.Т. 132 до О.Т. 207"

Писмо до възложителя с изх. № И-1766/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1766/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие на малко стопанство с отглеждане на трайни насаждения и създаване на пчелин", с местоположение ПИ 24030.5.171 по КККР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № И-1765/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1765/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението на търговски обект – магазин за хранителни стоки в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати", с местоположение УПИ XVI-40, кв. 3 по плана на с. Вокил

Писмо до възложителя с изх. № И-1759/02.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1759/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Поставяне на батерийна система, с номинална изходяща мощност до 4.5 MW, за съхранение на електрическа енергия, произведена от съществуваща и експлоатирана фотоволтаична електрическа централа", с местоположение ПИ 10803.290.878 по КККР на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № И-1758/02.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1758/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V, кв. 46 по плана с. Батишница, общ. Две могили за отреждане на терена като устройствената зона от разновидност „Чисто производствена /Пч/“ с цел създаване на устройствена основа за ново строителство – навес за буферен склад за материали"

Галерия