За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-208/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-208/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Подпомагане развитието на стопанството на ЗС Зюлфие Рафатова Кичукова", с местоположение ПИ 65992.52.21 по КККР на с. Сейдол и УПИ VIII-80, кв. 14 по плана на с. Сейдол

Писмо до възложителя с изх. И-207/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-207/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от ЗУТ", с местоположение ПИ 20184.1.2876 по КККР на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-206/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-206/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на трайни насаждения и закупуване на оборудване за нуждите на стопанството", с местоположение ПИ 40422.502.312 и 40422.502.495 по КККР на гр. Кубрат, ПИ 455006, 455007, 455008, УПИ III-26, кв. 16, УПИ IV-216, УПИ I-103, УПИ II-103, кв. 29 по плана на с. Тертер

Писмо до възложителя с изх. И-202/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-202/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на плодове и зеленчуци", с местоположение ПИ 70336.35.17, 70336.4.22, 70336.8.1 по КККР на с. Суходол ПИ 21230.32.51 по КККР на с. Дичево

Писмо до възложителя с изх. И-201/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-201/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства и трайни насаждения, както и закупуване на пчеларски инвентар", с местоположение ПИ 009006 и 111553 в землището на с. Брестовене

Писмо до възложителя с изх. И-200/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-200/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства и закупуване на пчеларски инвентар", с местоположение ПИ 62089.102.2 по КККР на с. Раковски

Писмо до възложителя с изх. И-235/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-235/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие на малко земеделско стопанство", с местоположение ПИ 39815.121.1, ПИ 394, кв. 25, ПИ 376, кв. 25 по плана на с. Кривица

Галерия