За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. №И-548/13.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-548/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Обединяване на шест броя тавански складови помещения с цел промяна предназначението им и обособяване на жилище", с местоположение СОС 63427.4.2570.4.11 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. №И-547/13.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-547/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 315 kW в УПИ XVII-503, кв. 75 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, бетонен комплектен трафопост (БКТП) 0.4/20 kV и кабелна линия 20 kV"

Писмо до възложителя с изх. № И-523/12.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-523/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект на Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 51679.170.7 по КК и КР на с. Николово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-521/12.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-521/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на самостоятелно сградно канализационно отклонение /СКО/", с местоположение ПИ 66425.500.3692 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-519/12.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-519/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт и преустройство на сграда в многофамилна жилищна сграда (в габарита на съществуващата сграда), ПИ 63427.2.5825, кв. 123 по плана на гр. Русе, общ. Русе"

Галерия