За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1001/14.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1001/14.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на изменение на подробен устройствен план (ИПУП) - план за застрояване (ПЗ) и изграждане на жилищна сграда и склад за инвентар, разположени в УПИ V-3296, кв. 40 по плана на ЦГЧ на гр. Силистра, община Силистра", с местоположение УПИ V-3296, кв. 40 (иден. с ПИ с идентификатор 66425.500.3296)

Писмо до възложителя с изх. № И-997/14.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-997/14.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж и обществено-обслужващи обекти ", с местоположение УПИ II-509, кв. 66 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-996/14.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-996/14.03.2024 г., относно ИП/ПП за " Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.180.12 по КК и КР на град Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-994/14.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-994/14.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство ел. енергия с мощност 4000 kW, БКТП 20/0,8/0,4 kW с трансформатор с мощност 2500 kVA и кабелна линия СрН 20 kV", с местоположение ПИ 07603.502.448 по КККР на гр. Бяла

Галерия