За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-234/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-234/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство чрез отглеждане на трайни насаждения", с местоположение ПИ 07231.6.20, 07231.6.21 по плана на с. Бъзън

Писмо до възложителя с изх. И-233/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-233/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване за многофамилна жилищна сграда с гаражи и плътни огради", с местоположение ПИ 63427.2.3329 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-173/21.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-173/21.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на план за регулация", с местоположение УПИ XIV-187, кв. 22 по плана на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. И-158/21.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-158/21.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складово-производствена и административна сграда - 1", с местоположение ПИ 63427.3.800 (II-54пп, кв. 969) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-156/21.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-156/21.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от ЗУТ", с местоположение ПИ 63427.9.1275 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-154/21.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-154/21.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Икономическо развитие и укрепване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства", с местоположение ПИ 801.585, кв. 35 по плана на с. Тетово

Галерия