За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1726/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1726/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство с промяна на предназначението на втори етаж на съществуваща училищна сграда в Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация", с местоположение ПИ 29218.501.133 по плана на с. Желязковец

Писмо до възложителя с изх. № И-1724/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1724/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Полагане на кабел ниско напрежение за захранване на мрежова фотоволтаична централа с мощност 30 kW", с местоположение УПИ II-283, кв. 44 по плана на с. Беловец

Писмо до възложителя с изх. № И-1723/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1723/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство с промяна на предназначението на съществуваща сграда в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с интелектуални затруднения", с местоположение ПИ 65276.501.675 по КККР на с. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № И-1722/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1722/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство с промяна на предназначението на първи етаж на съществуваща училищна сграда в Осигуряване на подслон за бездомни лица и семейства", с местоположение ПИ 29218.501.133 по КККР на с. Желязковец

Писмо до възложителя с изх. № И-1721/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1721/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане и оборудване на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция", с местоположение ПИ 11449.73.330 по КККР на с. Владимировци

Писмо до възложителя с изх. № И-1720/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1720/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 61710.502.5076 и 61710.502.208 по КК и КР на гр. Разград, които са част от кв. 703 по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1719/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1719/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 20184.1.1229 по КК и КР на гр. Две могили, с цел промяна на начина на трайно ползване на имота от Депо за вторични суровини в За складова база и отреждане на терена като устройствената зона от разновидност Предимно производствена Пп"

Галерия