За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-203/19.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-203/19.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на съществуваща работилница за производство на чехли в цех за баклава и складове", с местоположение СОС 61710.501.358.1.5 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-202/19.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-202/19.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и подмяна кабели ниско напрежение от ТП5 Самиул до РК-1; РК-2; РК-4; РК-5 - с. Самуил, общ. Самуил, обл. Разград", с местоположение ТНН на ТП ТП5 Самуил по съществуващо трасе на съществуващите кабели преминаващи северно и успоредно на ул. "Хаджи Димитър" до съществуваща касета РК-2 ТП5 Самуил на югоизток и РК-5 ТП5 Самуил на северозапад

Писмо до възложителя с изх. № И-201/19.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-201/19.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и подмяна на кабели ниско напрежение към ТП Гимназия - гр. Кубрат, oбщина Кубрат, обл. Кубрат", с местоположение по ул. Гагарин и ул. Цар Освободител в гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № И-193/18.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-193/18.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Добив на биомаса от влажните зони на защитена местност „Гарвански блата” чрез косене на тръстика” и писмо на Басейнова дирекция „Дунавски район”", с местоположение ПИ 14547.99.4, 14547.99.5, 14547.99.6, 14547.99.7, 14547.99.8, 14547.99.11, 14547.99.12, 14547.99.13, 14547.99.14, 14547.99.68 и 14547.99.79 по КККР на с. Гарван и ПИ 57577.200.7, 57577.200.8, 57577.200.15 и 57577.200.23 по КККР на с. Попина

Писмо до възложителя с изх. № И-192/18.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-192/18.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Обособяване на цех за производство на безалкохолни напитки и бутилиране на трапезна вода", с местоположение ПИ с идентификатор 21693.501.166 (сгради с идентификатори 21693.501.166.1 и 21693.501.166.4) по КККР на с. Добротица

Писмо до възложителя с изх. № И-190/18.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-190/18.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии", с местоположение ПИ 63427.3.553 по КККР на гр. Русе

Галерия