За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-148/21.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-148/21.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация", с местоположение УПИ I-138, кв. 17 по плана на с. Пороище

Писмо до възложителя с изх. И-144/21.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на център за комплексно обслужване и ремонт на автомобили, складове, трафопост, надземен паркинг и склад за нови автомобили, организирано в два етапа", с местоположение ПИ

Писмо до възложителя с изх. И-144/21.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на център за комплексно обслужване и ремонт на автомобили, складове, трафопост, надземен паркинг и склад за нови автомобили, организирано в два етапа", с местоположение ПИ 63427.8.495 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-111/18.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-111/18.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изместване на съществуващи съоръжения - кабелна линия НН между кабелна касета на ул. "Цар Самуил" 23 и кабелна касета на ул. "Рила" 34 в ПИ с идентификатор 63427.2.156 по КК и КР на гр. Русе"

Галерия