За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1499/11.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1499/11.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 61710.505.2747 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1492/11.04.2024

Писмо до възложителя с изх. № И-1492/11.04.2024, относно ИП/ПП за "Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки в дворното пространство на Основно училище Васил Априлов в УПИ I, кв. 57 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих"

Писмо до възложителя с изх. № И-1491/11.04.2024

 Писмо до възложителя с изх. № И-1491/11.04.2024, относно ИП/ПП за "Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхват: Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 68299.501.778 по КК и КР на с. Сребърна, общ. Силистра; Инвестиционен проект: Сграда за обществено хранене - ресторант"

Писмо до възложителя с изх. № И-1487/11.04.2024

Писмо до възложителя с изх. № И-1487/11.04.2024, относно ИП/ПП за "Изграждане на два броя БКТП 20/0.8 kV 2500 kVA с трансформатор с мощност 2500 kVA и два броя кабелни линии средно напрежение 20 kV за присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала за производство на ел. енергия с мощност 4800 kW", с местоположение ПИ 63668.151.1894 по КККР на с. Ряхово

Галерия