За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-111/18.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-111/18.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изместване на съществуващи съоръжения - кабелна линия НН между кабелна касета на ул. "Цар Самуил" 23 и кабелна касета на ул. "Рила" 34 в ПИ с идентификатор 63427.2.156 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-110/18.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-110/18.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатори 61710.501.677 и 61710.501.676 по КК и КР на град Разград, за които са определени УПИ XII "За производствени и складови дейности" и XI-676 "За производствени и складови дейности", кв. 10 по плана на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-109/18.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-109/18.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Модернизиране на обект от хранително-вкусовата промишленост", с местоположение ПИ 24030.501.1915 по КККР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-107/18.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-107/18.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на съществуващо земеделско стопанство", с местоположение ПИ 02854.101.44, 02854.208.219 по КККР на с. Батин

Галерия