За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-109/18.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-109/18.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Модернизиране на обект от хранително-вкусовата промишленост", с местоположение ПИ 24030.501.1915 по КККР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-107/18.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-107/18.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на съществуващо земеделско стопанство", с местоположение ПИ 02854.101.44, 02854.208.219 по КККР на с. Батин

Галерия