За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-2401/11.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2401/11.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Ремонтно-възстановителни работи на напорен тръбопровод с дължина 1780 м. от ПС Голям извор до напорен резеревоар - Самуил III – ти подем" с местоположение ПИ 15761.37.4 по КККР на с. Голям извор

Писмо до възложителя с изх. № И-2400/11.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2400/11.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на ФЕЦ с мощност 40 kW за собствена консумация и каблена линия за присъединяване" с местоположение ПИ 07603.502.808 ( 1 и 2) по КККР на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № И-2391/10.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2391/10.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Ремонтно-възстановителни работи на напорен тръбопровод от дълбок сондаж Р-137Х до водоема на с. Самуил" с местоположение ПИ 29218.99.10 по КККР на с. Желязковец

Писмо до възложителя с изх. № И-2390/10.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2390/10.06.2024 г., относно ИП/ПП за "изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) - изменение план за регулация (ИПР) за УПИ VI-667 и УПИ VII-667, кв. 29 по плана на гр. Две Могили, общ. Две Могили, обл. Русе" с местоположение УПИ VI-667, VII-667, кв. 29(идентичен с ПИ 20184.1.667) по КККР на гр. Две Могили

Писмо до възложителя с изх. № И-2378/10.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2378/10.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63427.2.5878 (идентичен с УПИ X-5878, кв. 211) по КК и КР на гр. Русе" с местоположение ПИ 63427.2.5878 и 63427.2.1869 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2376/10.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2376/10.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за жилищна сграда с гаражи и офис в ПИ с идентификатор 63427.2.446 по КК и КР на гр. Русе"

Галерия