За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-955/12.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-955/12.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Закупуване на технологично оборудване за отглеждане на растения в контролирана среда, ведно със система за обратна осмоза, разположени в климатизирано хале за съхранение и първична подготовка за продажба на плодове и зеленчуци в УПИ XXII-1181, кв. 56 по плана на с. Брестовене, общ. Завет"

Писмо до възложителя с изх. № И-951/12.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-951/12.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 63427.98.48, 63427.98.49, 63427.98.50 и 63427.98.51 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-950/12.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-950/12.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 61710.505.2089 по КК и КР на гр. Разград и последващо изграждане на многофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 61710.505.2089 по КК и КР на гр. Разград

Галерия