За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 328/01.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 328/01.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за едрогабаритна селскостопанска техника”, с местоположение: ПИ № 094001 в землището на с. Басарбово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 297/31.01.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 297/31.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на скалд в автосервиз и строеж на автомивка”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.193 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 298/31.01.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 298/31.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Аварийно укрепване на опорите на мост на км 36+945, намиращ се на републикански път ІІІ-202 на р. Черни лом при село Кацелово, община Две могили”

Писмо до възложителя с изх. № 299/31.01.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 299/31.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка върху съществуващ хранителен магазин”, с местоположение: УПИ ХІ-252, кв. 7 по плана на с. Овен, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 301/31.01.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 301/31.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение ”, с местоположение: от съществуваща Вик мрежа до поземлен имот с идентификатор 73496.501.3723 по кадастралната карта на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 303/31.01.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 303/31.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от обслужваща сграда на бензиностанция в заведение за дюнер”, с местоположение: УПИ ІІ, кв. 195 по плана на гр. Исперих

Галерия