За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-928/11.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-928/11.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на ул. „Ангел Кънчев“ от ОТ 509 до ОТ 544 и улица „Втора“ от ОТ 525 до ОТ 531, Промишлена зона по регулационния план на гр. Исперих, община Исперих, област Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-925/11.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-925/11.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на триетажна жилищна сграда с лодпокривен етаж, магазини на партерния етаж и жилища на етажната част", с местоположение ПИ 61710.505.2133 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-924/11.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-924/11.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация на пл. „Възраждане“, ул. „Христо Ботев“ от ОТ 114 до ОТ 138 по регулационния план на с. Борисово, община Сливо поле, област Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-923/11.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-923/11.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кабел ниско напрежение от електромерно табло – ТП „Т-4“ до фотоволтаична електрическа централа с мощност 40 kW /за продажба/ в УПИ XI-384, кв. 49 по плана на с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-918/11.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-918/11.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуваща жилищна сграда и изграждане на пристройки към нея", с местоположение ПИ 61710.612.2487 по КККР на гр. Разград

Галерия