За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-996/14.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-996/14.03.2024 г., относно ИП/ПП за " Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.180.12 по КК и КР на град Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-994/14.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-994/14.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство ел. енергия с мощност 4000 kW, БКТП 20/0,8/0,4 kW с трансформатор с мощност 2500 kVA и кабелна линия СрН 20 kV", с местоположение ПИ 07603.502.448 по КККР на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № И-989/13.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-989/13.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ I-153 и УПИ II-153, кв. 6 по КК и КР на с. Радинград, общ. Разград"

Галерия