За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-2831/11.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2831/11.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване /ИПУП-ПР и ПЗ/ за УПИ II-420, III-420, IV-422, VI-422, VII-422, VIII-422, IX-422, X-421, XI-421, XII-421, XIII-421, XIV-421, XV-421, кв. 27 по плана на с. Севар, общ. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. И-2828/11.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2828/11.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 21230.1.137 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дичево, общ. Главиница от пасище в друг вид земеделска земя"

Писмо до възложителя с изх. И-2825/11.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2825/11.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Оползотворяване на образуван отпадък в оборудване, което е предназначено за сушене на влажни дървесни частици и последващо производство на пелети, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.85) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2808/11.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2808/11.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия за собствени нужди с мощност 977 kW в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.503.4071, по КККР на гр. Разград и кабел ниско напрежение (НН) 0,4 kV за връзка към подстанция на „Балканфарма-Разград“ АД, находящи се в ПИ с идентификатор 61710.503.6307 по КККР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-2807/11.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2807/11.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ № IV – 997, кв. 27 по плана на с. Ясеновец" с местоположение УПИ IV-997, кв. 27 по плана на с. Ясеновец

Писмо до възложителя с изх. И-2801/10.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2801/10.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Монтиране на линия за производство на стъклопакети в съществуващ цех за производство на метални елементи" с местоположение ПИ 66425.514.74 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2793/09.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2793/09.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка за склад за зърно и селскостопански метален инвертар към съществуваща сграда с идентификатор 63427.289.120.1" с местоположение ПИ 63427.289.120 по КККР на гр. Русе

Галерия