За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1471/05.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1471/05.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 990 kW", с местоположение ПИ 54105.20.116 по КККР на с. Осенец

Писмо до възложителя с изх. И-1467/05.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1467/05.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Могофамилна жилищна сграда с гаражи и обществено обслужващи обекти", с местоположение УПИ VIII-4043, кв. 289 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1389/30.03.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1389/30.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 585 kWp върху съществуващи покриви на промишлени и складови сгради", с местоположение ПИ 24030.501.9263 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-1387/30.03.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1387/30.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Автоматизирана система за приемане, охлаждане, складиране и разпределение на мляко и CIP Към ППМП", с местоположение УПИ CIV, кв. 105 по плана на с. Брестовене

Писмо до възложителя с изх. И-1383/30.03.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1383/30.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с мощност 200 kW", с местоположение ПИ 66665.501.873 по КККР на с. Ситово

Писмо до възложителя с изх. И-1367/30.03.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1367/30.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с планоснимачни №№ 582 и 577, за които са отредени парцели XI-582 и Х-577, кв. 58 по плана на с. Дряновец, общ. Разград"

Галерия