За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-486/08.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-486/08.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП 1 Попина до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VII, кв. 24 по плана на с. Попина, общ. Ситово и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред УПИ VII, кв. 24, с. Попина"

Писмо до възложителя с изх. № И-476/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-476/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и/или рехабилитация на улици и тротоари и ремонт и/или изграждане на улично/парково осветление в гр. Две могили, община Две могили, област Русе” със следните подобекти :
- „Реконструкция на тротоари и ремонт и/или изграждане на улично/парково осветление по ул. „Юрий Гагарин“ в гр. Две могили“;
- „Реконструкция на тротоари и ремонт и/или изграждане на улично/парково осветление по ул. „Шипка“ в гр. Две могили“;
- „Реконструкция на тротоари и ремонт и/или изграждане на улично/парково осветление по ул. „Орлова чука“ в гр. Две могили“;
- „Реконструкция и/или рехабилитация на улица и тротоари по ул. „Ропотамо“ в гр. Две могили“

Писмо до възложителя с изх. № И-475/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-475/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии", с местоположение УПИ XI-1197, кв. 112 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № И-474/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-474/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен канал DN 315 мм и уличен водопровод Ø 110 мм ПЕВП за захранване на УПИ Х-196, кв. 682, ж.к. „Изток” в гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-472/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-472/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП „Ботев“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ IV-501, кв. 109 (идентичен с ПИ 24030.501.501), ул. „Розова долина“ по плана на гр. Дулово, община Дулово и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 24030.501.501"

Писмо до възложителя с изх. № И-473/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-473/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 02796.504.24, 02796.504.25, 02796.504.26, намиращи се в местност „Над селоˮ, в землището на с. Басарбово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-470/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-470/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична система с мощност 60 кВ за собствени нужди", с местоположение УПИ XXXVIII в кв. 68 по плана на гр. Завет

Галерия