За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1591/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1591/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация за ПИ с планоснимачни номера 1160 и 1161, за които е отреден парцел XXIV, кв. 21 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1588/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1588/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци в следствие от ремонт на автомобили", с местоположение ПИ 63427.3.254 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1587/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1587/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.482 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1606/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1606/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда в база за съхранение и ремонт на техника", с местоположение ПИ 63668.139.102 по КККР на с. Ряхово

Галерия