За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1556/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1556/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт, възстановяване на коритото и бетоновата облицовка, и доизграждане на канали в гр. Алфатар", с местоположение ПИ 00415.501.2120, 00415.501.2121, 00415.501.2122, 00415.501.2124, 00415.501.2125, 00415.501.2126, 00415.501.2127, 00415.501.2128, 00415.501.3112, 00415.501.3113, 00415.501.3114, 00415.501.3115, 00415.501.3116, 00415.501.3117, 00415.501.3118, 00415.501.3119, 00415.501.3120, 00415.501.3121, 00415.501.3122, 00415.501.2141, 00415.501.2142, 00415.501.2143, 00415.501.2144, 00415.501.2145, 00415.501.2146 и 00415.501.2147 по КККР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № И-1548/16.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1548/16.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение ТП 1 „Ушинци“ – в обхвата на републикански път Русе-Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Пирин“, ул. „Витоша“ и ул. „Хан Аспарух“ в с. Ушинци, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1547/16.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1547/16.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Енергийна ефективност на сгради-общинска собственост на територията на община Ветово“ подобект: Енергийна ефективност на административна сграда Кметство", с местоположение УПИ I-179, кв. 11 по плана на с. Кривня

Писмо до възложителя с изх. № И-1534/15.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1534/15.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 61710.613.4110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1533/15.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1533/15.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция, селскостопански машини и инвентар", с местоположение ПИ 24092.501.534 по КККР на с. Бели Лом

Галерия