За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1517/12.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1517/12.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен водопровод по улица „Бончова чука”, от кръстовище с улица „Цанко Церковски” до УПИ VI-22 и УПИ IV-25, кв. 9 по плана на с. Басарбово, община Русе"

Изходящ № АО-2126-(1)/11.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на стадион ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7260 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1514/11.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1514/11.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на склад за консумативи и материали в склад за готова продукция, консумативи и материали", с местоположение УПИ XIX-249, кв. 36 по плана на с. Сейдол

Писмо до възложителя с изх. № И-1513/11.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1513/11.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на магазин 10 в помещение за заготовка и разфасовка към кухня майка и на магазин 9 в склад, съблекалня и експедиция", с местоположение ПИ 63427.5.510 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1499/11.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1499/11.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 61710.505.2747 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград"

Галерия