За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1386/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1386/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на обект: Захранващ кабел ниско напрежение към рекламно - информационен елемент в гр. Русе, бул. Мидия Енос пред централна ЖП гара - позиция 135", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.2767 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1385/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1385/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на обект: Захранващ кабел ниско напрежение към рекламно - информационен елемент в гр. Русе, бул. "Христо Ботев" срещу Симовата мелница - позиция 144", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4937 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1383/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1383/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие на малко земеделско стопанство чрез отглеждане на зеленчукови култури", с местоположение ПИ с идентификатор 81150.19.57 по КККР на с. Чернолик

Писмо до възложителя с изх. № И-1382/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1382/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за топлоснабдяване на жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5874 (УПИ XXVI-5874, кв. 418) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1379/03.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1379/03.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кухня-дневна към едноетажна, еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.3405 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1374/03.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1374/03.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Осигуряване на поддръжката и проводимостта на част от язовир Съединение в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 м от язовирната стена в община Лозница", с местоположение ПИ с идентификатори 44166.135.169 и 44166.135.170 по КККР на гр. Лозница, ПИ с идентификатори 47041.13.116 и 47041.13.117 по КККР на с. Манастирци

Галерия