За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1250/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1250/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на гараж за кемпер и каравана в УПИ V-1884, кв. 94 по плана на с. Ряхово, общ. Сливо поле", с местоположение УПИ V-1884, кв. 94 по плана на с. Ряхово

Писмо до възложителя с изх. № И-1247/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1247/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на пункт за технически прегледи в автомивка и обособяване на автокъща", с местоположение ПИ с идентификатор 44166.1.383 по КККР на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-1246/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1246/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Електрическо захранване с ел. кабел 1 kV на фотоволтаична електрическа инсталация с мощност до 30 kW", с местоположение ПИ с идентификатор 35242.600.2110 по КККР на с. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № И-1245/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1245/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за улична регулация на тупик, план за регулация и план за застрояване за имот с идентификатор 63427.15.480 по КК и КР на гр. Русе, местност Христо Македонски", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.15.48 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1235/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1235/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Подмяна на съществуваща технологична линия за производство на солети", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.31 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1268/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1268/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Присъединяване на ФЕЦ в УПИ I-училище, кв. 3, с. Върбино, общ. Дулово, обл. Силистра чрез изграждане на БКТП 20/0.4 kV 1х1000 kVA в УПИ I-училище и захранване с кабелна линия 20 kV от съществуващ СРС на ВЕ 20 kV извод Межден. Монтаж ТЕПО на БКТП"

Галерия